Se zvěstováním lásky je to jako s deštěm

Se zvěstováním lásky je to jako s deštěm

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na duben: Aby radost Zmrtvýchvstalého naplňovala naše srdce a dovolila nám zvěstovat jeho lásku.

Se zvěstováním lásky je to trochu podobné jako s deštěm. Jeden starý příběh vysvětluje, proč Pán Bůh posílám déšť na zemi. Jsou tři důvody:

Za prvé proto, aby všichni bez výjimky měli přístup k vodě. Aby si někdo nemyslel, že mu voda patří více než někomu jinému.

Za druhé – aby smyl všechnu špínu tohoto světa.

Za třetí – aby se lidé vždy s nadějí dívali do nebe…

Proměna

Proměna

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na březen:

Aby půst byl dobou příhodnou pro naši proměnu spolu s kritériem lásky a solidarity, jak nás to učí sv. Maxmilián.

Člověk se nenarodí dvakrát, nenaučí se znovu jazyk, nenaučí se znovu psát, nenaučí se znovu způsobu bytí. Musí žít takový život, který jednou dostal. Takže pokud s něčím není spokojen, musí dosáhnout vlastní proměny – čili postavit něco ještě jednou, ale s použitím stejného materiálu.

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Generální statuta Rytířstva Neposkvrněné (M. I.), mezinárodního veřejného sdružení věřících, stanoví, že mezinárodním asistentem pro M. I. je generální ministr Řádu minoritů. Říkají, které jsou jeho povinnosti a dodávají, že pro tuto službu může generální asistent delegovat některého řeholníka s věčnými sliby.

Světlo

Světlo

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na leden 2021:

Abychom dokázali přijmout poselství mučedníka z Auschwitz a snažili se být světlem v temnotách našeho světa, jenž potřebuje naději.

Písmo Svaté začíná popisem stvoření. A stvoření začíná světlem: „I řekl Bůh: «Buď světlo!». A bylo světlo. (Gn 1, 3)

Pán Ježíš o sobě říká: „ Já jsem světlo světa“ (J 8, 12). Světlo je mnohokrát tématem jeho učení. „Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli. (Lk 11, 33) – říká. „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5, 13) – dodává…