„Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“ 


 

 Co je Rytířstvo Neposkvrněné?

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. 

Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii. Rytíři a rytířky Neposkvrněné skrze vlastní úplné odevzdání se do rukou Matky Boží usilují v první řadě o vlastní obrácení a pak o obrácení ostatních hříšníků, zvláště odpadlíků od víry a těch, kteří ještě neznají Ježíše Krista.

Odevzdání se Panně Marii v M. I. nekončí u Panny Marie, ale směřuje ke Kristu. Je to ve skutečnosti zasvěcení se Ježíši. Mottem M. I. je „Vést každého člověka skrze Pannu Marii k Božskému Srdci Pána Ježíše“.

Vstupem do M. I. se členové rozhodují stát ochotnými nástroji Panny Marie, která sama je věrná Služebnice Páně a dokonalý nástroj Boží. Vstupem do M. I. se členové připojují k mateřskému poslání Panny Marie pro záchranu a posvěcení všech duší. 

M. I. užívá modlitbu jako hlavní zbraň v duchovním boji. Sv. Maxmilián připojuje k odevzdání se Panně Marii silný misionářský rozměr, a proto se také angažuje v apoštolském působení v celé společnosti, a to buď jednotlivě, nebo ve skupinách. V České republice je projevem tohoto misijního úsilí také časopis Immaculata, který vydává Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie pod patronátem Řádu minoritů v ČR.

Co je úplné odevzdání a zasvěcení se Panně Marii?

Zasvěcení znamená být vyčleněn pro službu Bohu. Církev vždy podporovala zasvěcení se Ježíši Kristu skrze Blahoslavenou Pannu Marii, v níž vidí dokonalý model učedníka.

Úcta a úplné zasvěcení se Panně Marii má dávné kořeny – od nejstarší známé modlitby k Panně Marii Pod ochranu Tvou (Sub Tuum Praesidium, r. 200) přes sv. Jana Damašského (r. 750) až k sv. Ludvíku z Montfortu (r. 1716). V naší době doporučoval papež Jan Pavel II. úkon důvěryplného svěření se, odevzdání se Panně Marii (jeho papežské motto Totus Tuus – Celý Tvůj obsahovalo právě ono důvěryplné odevzdání se Matce Boží).... Více

Proč se připojit k M. I.?

Odevzdáním se Panně Marii se svěřujeme pod ochranný plášť Panny Marie Neposkvrněné, Matky Církve a Prostřednice všech milostí. Skrze úplné odevzdání s ní spolupracujeme na budování a obnově Církve. Ona tak osvěcuje naši mysl, doprovází naši vůli, posiluje naše úsilí a přimlouvá se za nás zvláštním způsobem u svého Syna.

Jak žít své odevzdání?

Odevzdání se Panně Marii není jednorázová záležitost, ale je to proces neustálého obracení srdce, kdy se snažíme Jí podřizovat svou vůli stále dokonalejším způsobem. Ne každý, kdo se zapíše mezi členy, dokonale chápe hned od začátku sílu tohoto odevzdání se. Tím, že usilujeme o život v oddanosti a pokoře, Neposkvrněná P. M. bude pozvedat naše přirozené schopnosti a povzbuzovat nás ke svatosti a plodné službě v Církvi.


„Členství v M. I. znamená plné nasazení se pro Království Boží a záchranu duší skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.“ 

Jan Pavel II.


 Jak se připravit a zapsat do M. I.?

A. Pošlete podepsanou přihlášku do Národního centra M. I. v Brně. 

B. Připravte se na den svého zasvěcení devítidenní novénou k Panně Marii. Doporučuje se, abyste se v této době, nakolik je to možné, denně účastnili mše svaté, modlili se růženec a četli duchovní četbu. 

C.  V den svého zasvěcení se pomodlete Úkon odevzdání se Neposkvrněné. V den zasvěcení anebo krátce před ním přijměte svátost smíření a zřekněte se všech pokušení ke hříchu. Tímto způsobem odstraníte všechny překážky, abyste se mohli odevzdat Panně Marii v Duchu svatém. Doporučuje se spojit Úkon odevzdání se Neposkvrněné s účastí na mši svaté. Na znamení, že chcete skutečně patřit Marii, si zavěste na krk zázračnou medailku (je možné ji také nosit u sebe jinak než na krku). 

D. Od nynějška proste Neposkvrněnou a sv. Maxmiliána, aby Vám ukazovali, jak můžete co nejlépe sloužit Pánu.


Kdo je sv. Maxmilián M. Kolbe?

Sv. Maxmilián se narodil 8. ledna 1894 v Polsku jako Rajmund Kolbe. V roce 1910 vstoupil do řádu bratří minoritů. Byl poslán na studium do Říma, kde byl roku 1918 vysvěcen na kněze. V Římě 16. října 1917 založil hnutí Militia Immaculatae. Když se v roce 1919 vrátil do rodného Polska, začal zde šířit toto mariánské hnutí prostřednictvím tiskového apoštolátu. 

Roku 1927 zřídil v blízkosti Varšavy klášter – evangelizační centrum nazvané Niepokalanów (město Neposkvrněné). Do roku 1939 se město rozšířilo z osmnácti bratří na neuvěřitelných 650. Byl to největší katolický klášter na světě....Více

Jak vzniklo hnutí M. I.?  

Toto hnutí vzniklo 16. října 1917 jako reakce na útoky nepřátel Církve svaté a lhostejnost mnohých křesťanů. Tehdy Maxmilián Kolbe shromáždil v minoritském semináři v Římě šest stejně smýšlejících mladých bratří. Před sochou Panny Marie sestavili cíle a pravidla Rytířstva Neposkvrněné, čímž bylo založeno jedno z nejvlivnějších mariánských hnutí.


Program M. I.

Cíl hnutí

Snažit se o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel Církve svaté a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Panny Marie Neposkvrněné.

Podmínky členství

1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné jako nástroj v jejich rukou.

2. Nosit zázračnou medailku.

3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky ustanoveném. Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky vlastnoručně podepsané. Přihlášku zasílejte na adresu: Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00  Brno.

Prostředky apoštolátu

1. Pokud je to možné, pomodlit se alespoň jednou denně střelnou modlitbu: „Ó Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají, zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“

2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky, které dovoluje stav, podmínky a okolnosti. Volba prostředků je ponechána na horlivosti a zdravém úsudku každého člena. Nejúčinnější prostředky jsou: modlitba, pokání a svědectví křesťanského života.

3. Doporučuje se šíření zázračné medailky.


 Nošení Zázračné medailky

Zázračná medailka vděčí za svůj původ zjevení Panny Marie v kapli Rue du Bac v Paříži v roce 1830. Matka Boží se zde zjevila mladé novicce Kateřině Laboure a ukázala jí obraz medailky a žádala ji, aby ji nechala přesně podle viděného vzoru razit. Symbolika znázorněná na medailce obsahuje základní pravdy víry a slouží jako minikatechismus učení Církve o Panně Marii.... Více


 
 


 
 
 

„Nech zhotovit takovouto medailku.
Všichni, kteří ji budou nosit s důvěrou, dostanou mnoho milostí.“

Slova Panny Marie sv. Kateřině Laboure během zjevení 27.11.1830 v Paříži.

 


 

Plnomocné odpustky pro členy Rytířstva Neposkvrněné

 1. V den odevzdání se Neposkvrněné a vstupu do Rytířstva Neposkvrněné.
 2. Na slavnost Neposkvrněného Početí – 8. prosince.
 3. Na slavnost Zvěstování Páně – 25. března.
 4. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpna.
 5. Ve výročí zjevení Panny Marie v Lurdech – 11. února.
 6. Ve výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě – 13. května.
 7. Na svátek sv. Františka z Assisi – 4. října.
 8. Ve výročí založení Rytířstva Neposkvrněné – 16. října.
 9. Ve výročí zjevení Zázračné medailky – 27. listopadu.

Za všechny živé členy M. I. jsou  slouženy Mše svaté:

 1. Každou první sobotu v měsíci.
 2. Na slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. ledna.
 3. Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
 4. Na slavnost Neposkvrněného Početí – 8. prosince.
 5. Na slavnost Božího Narození – 25. prosince.

Za všechny zemřelé členy M. I. jsou  slouženy Mše svaté:

 1. Každou druhou sobotu v měsíci.
 2. V den Dušiček – 2. listopadu.

 

Kontakt:

Národní centrum M. I.
Minoritská 1
602 00 Brno
E-mail: info.mi@minorite.cz
Tel.: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 – 12:00)
Přihláška do M. I.

 

  Chci odebírat časopis Immaculata:
  Chci s první zásilkou obdržet zdarma starší výtisky časopisu Immaculata:

  -----
  Souhlas k osobním údajům:

  Ano, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Odesláním tohoto formuláře uděluji v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR) souhlas ke zpracování zde uvedených svých osobních údajů Řádu minoritů v ČR jako správci za účelem zasílání časopisu Immaculata, informování o naší činnosti, udržování korespondence včetně emailové, případně prostřednisctvím SMS na dobu trvání mého zájmu o zasílání časopisu Immaculata.


   

  Papírová přihláška do M. I.