V časopisu Immaculata byla umístěna informace o tom, že se na našich stránkách můžete připojit k roční novéně sv. Brigity „Tajemství spásy“ k uctění Ježíšových ran.

Níže uvádíme její nahrávku v různých verzích. Budeme rádi, když se připojíte.

I. Modlitba

II. Přísliby a modlitba

III. Přísliby


Audioverze modliteb:

(bez reklam, které se objevují na YouTube)

Pobožnosti svaté Brigity

Uctěním 5 480 Ježíšových ran a jeho prolité krve můžeme vyvést duše z očistce a ochránit své příbuzné před pekelným trestem.

text: Ilona Burdová

Také se vám často zdá, že svět je nenapravitelně zkažený a nemáme vzory a silné osobnosti? Ne, tak zlé to není. Máme je. Třeba i mezi svatými, kteří již obdrželi palmu vítězství. Dnes si něco povíme o sv. Brigitě.

Sv. Brigita se narodila roku 1303 ve Švédsku. První mystický zážitek měla již v 10 letech. Když slyšela dominikánského kněze kázat o umučení Ježíše Krista, byla hluboce dojata. V noci se jí pak zdálo, že na svou otázku: „Pane, kdo Tě tak krutě zranil?“ slyší Kristovu odpověď: „Všichni, kdož si mé lásky k lidem neváží.“ Ježíš Kristus se k ní vracel, mluvil k ní, odhaloval jí tajemství Svého umučení a dával jí nahlížet do dějů budoucích.

Jako mladá byla Brigita provdána za knížete Ulfa Gudmarsona, místokrále norického. Žila s ním ve šťastném manželství a porodila a křesťansky vychovávala osm dětí, z nichž dcera Kateřina byla rovněž svatořečena.

Brigitě se dostalo vynikajícího, na svou dobu nezvyklého vzdělání. Vážili si jí i na královském dvoře. Poprvé se ocitla ve službách krále, když byla učiněna dvorní mistryní jeho dospívající dcery. Za svou víru se nikdy nestyděla a neváhala kritizovat dění ve své zemi, ba napomenout i samotného krále.

Po smrti manžela se chtěla oddat modlitbám v klášterním tichu, ale Kristus ji povolal na jinou vinici…

MYSTIČKA BRIGITA

Brigita svá diplomatická jednání spojovala s poutěmi k hrobům světců nebo místům jejich působení či utrpení. Radila se s nimi. A žádala je o podporu. 

Měla četná zjevení Ježíše Krista, Panny Marie a světců, jejichž životopisy ráda četla a k nimž měla vztah jako ke členům rodiny. Dominantními tématy jsou Kristovo utrpení v období Velikonočního tridua, Ježíšovo narození, a také život a dílo Panny Marie. Ve svém díle spojuje Marii a Krista jako dvě tváře jediného příběhu. Ve zjeveních o Marii a Martě se jí objasňuje důstojnost meditativního a činného, řeholního a rodinného života.

BRIGITINY POBOŽNOSTI

Možná znáte Pobožnost sv. Brigity – Tajemství spásy. Když si sv. Brigita žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež Spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl jí: „Moje tělo bylo ztrýzněno 5 480 ranami. Chceš-li je uctít, modli se denně po celý rok 15x Otčenáš a Zdrávas Maria s 15 modlitbami, jimž tě naučím. Tak do roka pozdravíš všechny mé rány.“ A dodal přislíbení: „Kdo bude tuto pobožnost denně vykonávat po celý rok, obdrží následující milosti: 

 1. Vysvobodí z očistce 15 duší svého rodu. 
 2. 15 hříšníků z jeho rodu bude obráceno. 
 3. 15 spravedlivých z jeho rodu bude utvrzeno v milosti. 
 4. Modlící se tuto pobožnost dosáhne prvního stupně dokonalosti. 
 5. 15 dní před jeho smrtí mu dám své drahocenné Tělo, aby skrze mne věčně nelačnil, a svou drahocennou Krev, aby věčně nežíznil. 
 6. Předtím mu udělím hořké slzy zkroušenosti a lítosti nad všemi jeho hříchy a jejich dokonalé poznání. 
 7. Postavím před něho znamení svého vítězného kříže k pomoci a ochraně proti léčkám a útokům nepřátel.
 8. Před smrtí přispěchám se svou milou Matkou, abych dobrotivě pohlédl na jeho duši. 
 9. Ve svém náručí přivedu do věčných radostí jeho duši, kde jí dám pít ze studnice svého Božství, jehož neposkytnu v takové míře těm, kteří nekonali tuto pobožnost. 
 10. Kdokoli žil třicet i více let ve smrtelném hříchu a učiní předsevzetí, že bude tuto pobožnost vykonávat a skutečně tak učiní, tomu odpustím všechny jeho hříchy.
 11. Budu ho hájit proti pokušením jeho pěti smyslů. 
 12. Nedopustím, aby zemřel náhlou smrtí, a jeho duši zbavím všech trestů. 
 13. Zjednám mu vše, oč bude moji Matku prosit. 
 14. Žil-li dosud dle své vlastní vůle a měl by zítra zemřít, prodloužím mu jeho život, aby vše napravil. 
 15. Kdo by této pobožnosti naučil jiné a ji rozšířil, toho radost a zásluha bude bez konce. 
 16. Kde se budou modlit tyto modlitby, tam budu přítomen svou milostí.“

DALŠÍ PŘISLÍBENÍ

Božský Spasitel zjevil svaté Brigitě ještě následující přislíbení: „Věz, že těm, kteří se po 12 roků denně pomodlí 7krát Otčenáš a Zdrávas Maria ke cti mojí přečisté Krvi, udělím tyto velké milosti:

 • Nepřijdou do očistce.
 • Přijmu je do počtu mučedníků tak, jakoby vylili svoji krev za víru.
 • Třem příbuzným, podle volby dotyčného, udělím milost vytrvání ve stavu posvěcující milosti.
 • Duše jeho příbuzných až do čtvrtého pokolení uchráním od pekla.
 • Budou měsíc před smrtí uvědoměni o jejím příchodu.
 • Kdyby dotyčný zemřel před uplynutím těchto 12 let, i tak budu považovat tyto podmínky za splněné.“ 

Papež Inocenc X. potvrdil toto zjevení a dodal, že duše, které tyto podmínky splní, každý Velký pátek vysvobodí jednu duši z očistce. K uvedeným 7 modlitbám Otčenáš a Zdrávas je možné přidat modlitby, které najdete na internetu nebo v brožurce, kterou lze zakoupit v křesťanských knihkupectvích.

Brigitiny rady a postřehy nic neztratily ze své aktuálnosti: poukazují na to, že zlo je v našem světě stále přítomné, a tento fakt nemůžeme vytěsnit ani popřít. Dalším mementem sv. Brigity je, že mír mezi lidmi nemůže nastat, dokud jednotlivci nedosáhnou vnitřního míru. Toho můžeme dosáhnout jen mravním životem, tj. když plníme Boží vůli. Brigita byla přesvědčena, že zvláště nemorální vládcové a vůdci národů nemohou pokročit, protože v sobě nemají pevnost, která stojí na mravnosti. (Pozn. autora: Už chápete, proč máme v naší zemi tak špatné politiky? Je třeba se za ně hodně modlit.)

Pravého míru dosáhneme jen obrácením k Bohu, jenž je jediným dárcem pravého pokoje. 

Svatá Brigito, patronko Evropy, oroduj za nás! 

Text roční novény ke stažení


Text pobožnosti ke stažení zde.