Smysl prvních sobot v měsíci

Podobně jako jsou první pátky v měsíci zaměřené na Nejsvětější Srdce Ježíšovo, a jejich cílem je přinést smír za hříchy proti Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci, slavením prvních sobot v měsíci chceme přinést smír za hříchy proti Mariinu Neposkvrněnému Srdci. K tomu nás vybízela sama Panna Maria ve Fatimě běheme zjevení třem fatimským pasáčkům.

Sobota je dnem od nepaměti zasvěceným Panně Marii. Je dnem absolutní a pevné víry Panny Marie, kterou osvědčila po Ježíšově umučení. Je to den její největší prázdnoty a bolesti pro ztrátu Ježíše, ale také den nekonečné důvěry v Boží vítězství. Už sv. Pius X. 3.6.1912 vyzval k této smírné pobožnosti k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Papež Benedikt XV. dne 9.11.1920 tuto smírnou pobožnost potvrdil. Jde o splnění jednoho přání Panny Marie ve fatimských zjeveních.

Fatimská prosba o smírné první soboty

13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům – Lucii, Františkovi a Hyacintě – Panna Maria zjevila potřetí a ukázala jim peklo. V tomto zjevení pasáčkům řekla, že si přeje, aby se ve světě ustanovila úcta k jejímu Neposkvrněnému Srdci, a také hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty v měsíci. „Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír…“

Mariina žádost a její příslib

O osm let později, 10. prosince 1925, se Panna Maria zjevila Lucii v Pontavedre a řekla: „Dcero, pohleď na mé Srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse.“

Mariin velký příslib

K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení: Všem, kdo po pět po sobě následujících prvních sobot v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že při nich budu v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše.

Proč právě pět prvních sobot?

Panna Maria ve Fatimě vybízí k 5 prvním sobotám, protože existuje 5 druhů urážek a rouhání proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:

  • rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie,
  • rouhání proti jejímu Panenství,
  • rouhání proti jejímu Božskému Mateřství,
  • rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost a dokonce i nenávist vůči Matce Boží,
  • urážky těch, kteří ji hanobí v jejích obrazech a sochách.

Podmínky smírných pobožností prvních sobot

1. Svatá zpověď

Je potřeba ji vykonat nejlépe v první sobotu nebo v některý den před první sobotou. V mezních případech je také možné vykonat zpověď v nejbližší době po první sobotě, a to vždy s úmyslem přinést smír za urážky proti Mariinu Neposkvrněnému srdci (viz bod 5).

2. Svaté přijímání

Má se k němu přistoupit v první sobotu v měsíci, a to při mši svaté.

3. Modlitba svatého růžence

Panna Maria žádala pomodlit se třetinu sv. růžence, to znamená pět desátků (růženec radostný, bolestný, slavný nebo růženec světla).

4. Patnáct minut rozjímání o tajemstvích růžence s Pannou Marií

Matka Boží žádá, abychom s ní, v její přítomnosti strávili 15 minut a rozjímali o tajemstvích růžence. 

5. Úmysl odčinit urážky učiněné Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Tento úmysl vytváří duchovní atmosféru, která má pronikat celou pobožnost prvních sobot. Naši zpověď, svaté přijímání, modlitbu i rozjímání má doprovázet úmysl: Chci odčinit urážky, kterých se dostává, Panno Maria,  tvému Neposkvrněnému Srdci! Bez tohoto úmyslu celá pobožnost ztrácí na významu.

6. Pět prvních sobot

Jde o pět po sobě následujících prvních sobot, tedy bez přerušení. Pro případy, kdy by splnění všech podmínek v sobotu nebylo možné, slyšela Lucie vnitřní hlas Pána Ježíše: „Stejně bude přijata tato pobožnost v neděli po první sobotě, když to moji kněží z oprávněných důvodů dovolí.“

Závěrem

Milí přátelé, pojďme společně potěšit Mariino Neposkvrněné Srdce, které je tolik uráženo mnohými lidskými hříchy. Prosme také za ubohé hříšníky, kterým hrozí pekelný oheň, aby se obrátili a získali život věčný.

Přihlaste se k odběru rozjímání k prvním sobotám

Pokud byste chtěli pravidelně dostávat email s připraveným rozjímáním, zaregistrujte svůj email do newsletteru. Mail bude chodit jednou měsíčně.


Co jsou první soboty?
Štítky: