Jez, nebo neporosteš

Jez, nebo neporosteš

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na červen 2021:
Aby Eucharistie oživila našeho ducha a způsobila, že budeme druhým přinášet naději a milosrdenství

Sigmund Gorson se dostal do koncentračního tábora Auschwitz jako 13letý sirotek. Předtím Němci zavraždili celou jeho rodinu. Byla to známá rodina advokátů. Jen byla židovská. A z tohoto důvodu jim bylo odepřeno právo na život…

Sladkost (malé zamyšlení nad modlitebním úmyslem M. I.)

Sladkost (malé zamyšlení nad modlitebním úmyslem M. I.)

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na květen:
Aby nás příklad Neposkvrněné povzbuzoval k tomu, abychom se stali v tomto světě živým znamením darů Ducha Svatého.

Byl to den, kdy král uděloval audience svým poddaným. Přistoupil první z nich. Otevřel hranatou krabičku. A když se ukláněl, předal králi její obsah. Bylo to jablko vyřezané z kousku slonové kosti. Král je vzal mezi prsty a zvedl je tak, že skrze něj zářily sluneční paprsky…

Se zvěstováním lásky je to jako s deštěm

Se zvěstováním lásky je to jako s deštěm

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na duben: Aby radost Zmrtvýchvstalého naplňovala naše srdce a dovolila nám zvěstovat jeho lásku.

Se zvěstováním lásky je to trochu podobné jako s deštěm. Jeden starý příběh vysvětluje, proč Pán Bůh posílám déšť na zemi. Jsou tři důvody:

Za prvé proto, aby všichni bez výjimky měli přístup k vodě. Aby si někdo nemyslel, že mu voda patří více než někomu jinému.

Za druhé – aby smyl všechnu špínu tohoto světa.

Za třetí – aby se lidé vždy s nadějí dívali do nebe…

Proměna

Proměna

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na březen:

Aby půst byl dobou příhodnou pro naši proměnu spolu s kritériem lásky a solidarity, jak nás to učí sv. Maxmilián.

Člověk se nenarodí dvakrát, nenaučí se znovu jazyk, nenaučí se znovu psát, nenaučí se znovu způsobu bytí. Musí žít takový život, který jednou dostal. Takže pokud s něčím není spokojen, musí dosáhnout vlastní proměny – čili postavit něco ještě jednou, ale s použitím stejného materiálu.

Světlo

Světlo

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na leden 2021:

Abychom dokázali přijmout poselství mučedníka z Auschwitz a snažili se být světlem v temnotách našeho světa, jenž potřebuje naději.

Písmo Svaté začíná popisem stvoření. A stvoření začíná světlem: „I řekl Bůh: «Buď světlo!». A bylo světlo. (Gn 1, 3)

Pán Ježíš o sobě říká: „ Já jsem světlo světa“ (J 8, 12). Světlo je mnohokrát tématem jeho učení. „Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli. (Lk 11, 33) – říká. „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5, 13) – dodává…

Úmysly Rytířstva Neposkvrněné na rok 2021:

Maxmilián Kolbe

„Nezemřel, ale dal život za bližního!“
80. výročí mučednické smrti sv. Maxmiliána Maria Kolbeho.

Leden – Abychom dokázali přijmout poselství mučedníka z Auschwitz a snažili se být světlem v temnotách našeho světa, jenž potřebuje naději.

Únor – Aby nás sv. Maxmilián inspiroval svým postojem solidarity v přijímání nemocných a povzbuzování klesajících na duchu, hlásáním Ježíše – pramene života a naděje.

Březen – Aby postní doba pro nás stala časem proměny, která vychází z přikázání lásky a solidarity, jak tomu učil sv. Maxmilián…