Požehnání z poutního místa Cvilína

Bože věčný, živý a pravý, smiluj se nad svým lidem.
Veď nás všechny cestou pokory, obrácení a pokání.

Uč nás poznávat znamení doby a využívat možností, které nám poskytuješ k upevnění našeho vztahu k tobě a bližním i touhy po Chlebu života.
Tvé utrpení, smrt a zmrtvýchvstání ať zvlášť mocně rezonují v našich srdcích v době letošních Velikonoc.

Žehnej zvlášť těm, kdo sem často putují za Tebou a Tvou Matkou, Pannou Marií.
Žehnej tomuto městu a všem, jímž toto město přirostlo k srdci, i když ani nevědí proč. Dej, ať Tě jako učedníci putující do Emauz poznávají při lámání chleba.

Nás pak všechny chraň a uchovej od veškerého zla a dej nám potřebné zdraví, abychom mohli vykonat ještě mnoho dobrého a láskou přitahovat druhé k Tobě.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.

Požehnání z poutního místa Cvilína