Zveme Vás ke společnému slavení pobožností „Prvních sobot“, které se konají v našem brněnském kostele sv. Janů (u minoritů), ale které si můžete vykonat také u sebe.

Cyklus prvních sobot jsme začali v lednu (4.1.2020) a budeme pokračovat až do září. V říjnu Vás zveme na společnou pouť do „růžencového“ kostela sv. Michala v Brně. Více podrobností najdete v přiloženém plakátku.

Vy, kteří konáte první soboty u sebe ve farnosti, připojte se k nám duchovně, abychom mohli vytvořit jedno velké společenství a přinést smír Mariinu Neposkvrněnému srdci.

Právě pro Vás, kteří jste sami a máte to daleko do nějakého společenství, kde byste si mohli společně vykonat tuto pobožnost, jsme připravili video nahrávky, které by Vám měly pomoci.

Mariin velký příslib

Panna Maria řekla: „Pohleď, má dcero, mé srdce je ovinuto trny, které do něho co chvíli vrážejí nehodní lidé svým rouháním a svou nevděčností. Ty ale dbej o to, abys mě utěšovala a abys lidem dala vědět, že slibuji svou přítomnost v hodině smrti se všemi milostmi, které jsou potřebné pro spásu jejich duše, všem těm, kteří po pět po sobě následujících měsíců přistoupí na první sobotu ke zpovědi a ke svatému přijímání, pomodlí se růženec a patnáct minut mi budou dělat společnost tím, že budou meditovat o růžencových tajemstvích s úmyslem přinést mi smírnou oběť. “

zjevení Panny Marie sestře Lucii, 10. 12. 1925 v Pontevedra

Podmínky spojené s Mariiným velkým příslibem prvních sobot

1. Svatá zpověď

Je potřeba ji vykonat nejlépe v první sobotu. Komu by bylo obtížné zpovídat se v sobotu, může tak učinit v některý den před první sobotou. 

2. Svaté přijímání

Má se k němu přistoupit v první sobotu v měsíci, a to při mši svaté.

3. Modlitba svatého růžence

Panna Maria žádala pomodlit se třetinu sv. růžence, to znamená pět desátků (růženec radostný, bolestný, slavný nebo růženec světla).

4. Patnáct minut rozjímání o tajemstvích růžence s Pannou Marií

Matka Boží žádá, abychom s ní, v její přítomnosti strávili 15 minut a rozjímali o tajemstvích růžence. 

5. Úmysl odčinit urážky učiněné Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Tento úmysl vytváří duchovní atmosféru, která má pronikat celou pobožnost prvních sobot. Naši zpověď, svaté přijímání, modlitbu i rozjímání má doprovázet úmysl: Chci odčinit urážky, kterých se dostává, Panno Maria,  tvému Neposkvrněnému Srdci! Bez tohoto úmyslu celá pobožnost ztrácí na významu.

6. Pět prvních sobot

Jde o pět po sobě následujících prvních sobot, tedy bez přerušení. Pro případy, kdy by splnění všech podmínek v sobotu nebylo možné, slyšela Lucie vnitřní hlas Pána Ježíše: „Stejně bude přijata tato pobožnost v neděli po první sobotě, když to moji kněží z oprávněných důvodů dovolí.“

Mimořádná situace během koronavirové pandemie

V současné době jsou podmínky ke slavení těchto pobožností velmi ztížené. A protože ne každý z Vás má možnost fyzicky přistoupit ke svatému přijímání a ke svaté zpovědi, chceme připomenout, že biskupové udělili na tuto mimořádnou situaci dispens, což znamená, že pobožnost je platná, pokud svaté přijímání přijmeme duchovně a v modlitbě vyznáme své hříchy, litujeme jich a projevíme touhu smířit se s Bohem a lidmi.  Pokud někdo z Vás má možnost přistoupit ke svátosti smíření, ať tak učiní při nejbližší možné příležitosti. V některých kostelech se také podává sv. přijímání, zkuste využít tuto příležitost.

První sobota v prosinci 2020:

Náš původní plán byl, že první soboty v roce 2020 budeme konat společně od ledna do září. Ale protože se hodně z Vás ptalo, jestli bychom nemohli pokračovat dále, nachystali jsme nyní alespoň část podpůrných materiálů. Dáli Pán, tak od ledna bychom  připravili znovu devítimsíční Pobožnost prvních sobot.

Mše svatá:

Využijte možnost účastnit se mše svaté alespoň přes internet. Hledejte na tomto odkazu: Mše on-line.

Rozjímání k růženci:

Poslechněte si rozjímání na růžencové tajemství „Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila“.

Růženec:

Modlíme se radostný růženec. Tentokrát z Medjugorje.

Děkujeme, že jste se k nám připojili.

Vyprošujeme Vám hojnost Božích milostí a mateřskou ochranu Panny Marie.


První sobota v listopadu:

První sobota v září:

První sobota v srpnu:

První sobota v červenci:

První sobota v červnu:


První sobota v květnu:

První sobota v dubnu:

První soboty v roce 2020