Ve Francii vyšla brožurka pod názvem „L’IMMACULÉE ET SA MÉDAILLE“ od P. J. Eyler, CM, zachycující život sv. Kateřiny a vznik zázračné medailky. 
Uvádíme zde text zveřejněný Maticí cyrilometodějskou. Eyler, CM, Neposkvrněná a její medaile, MCM Olomouc 2000


Úvod
Zázračná medailka a jiné medailky

Již několik roků, zvláště po koncilu, jsou velmi kritizovány všechny posvátné znaky i medailky. Tyto kritiky jsou většinou negativní. Mají snahu vše zesměšňovat, ničit, bez ohledu na pozitivní hodnoty těchto projevů lidové zbožnosti, které jsou uznávány i Církví.

Je samozřejmé, že Církev žádá, aby v křesťanském životě všechno to vedlejší nenahradilo podstatné a potřebné, aby pobožnosti neškodily zbožnosti, která je zvýrazněná liturgií a svátostmi. Jejím středem je Kristus. K němu mají vésti všechny pobožnosti i mariánská úcta.

Církev ani po koncilu nezavrhuje posvátné znaky. V Konstituci o posvátné liturgii jsou doporučovány svátostiny (č. 60-61). Mezi ně patří i předměty posvěcené dle církevního schválení či obřadu, které mají oživovat víru a zbožnost jejích dětí. Církev není v žádném případě proti nošení posvěcených medailek, když jsou nošeny a chápány v duchu pravé zbožnosti. Naopak.

Mezi medailkami má zvláštní a dá se říci, že místo první „Zázračná medailka“. Církev uznala její nadpřirozený původ. Potvrdily ho nespočitatelné milosti obrácení a obnovy křesťanského života. Toto vše bylo konstatováno mnoha knězi a biskupy po roce 1830. Bylo prokázáno i mnoho tělesných uzdravení, která se nedala popřít.

Ten, kdo se snaží poznat medailku zblízka ví, že je souhrnem celé mariologie, takové, jak ji formuluje věroučná Konstituce o Církvi (Lumen gentium) v osmé kapitole. Medailka a zjevení z roku 1830, při kterých nám byla medailka dána, jsou souhrnem kristocentrické a v duchu Církve hlásané mariologie. O tom se přesvědčíme.

Zjevení vyžadují pozorné zkoumání. V tomto dílku uvádíme:

– Krátký životopis nositelky poselství, sv. Kateřiny Labouré (laburé)

– Popis zjevení na Rue du Bac (rü dü bak)

– Jaké úmysly měla Neposkvrněná

– Pastorační poselství

– Odkaz Panny Marie: „Noste medailku!“


1. kapitola
Nositelka poselství, svatá Kateřina Labouré

Narodila se 2. května r. 1806, v malé vesničce Fainles-Moutiera (fen le mutijé), v kraji Côte-ď Or (kot dór). Byla devátým z jedenácti dětí. Její rodiče, Peter Labouré a Lujza Magdaléna Gontard, samostatní rolníci, byli hluboko věřící křesťané. Svoji početnou rodinu vedli a vychovávali v bázni Boží a v lásce k Bohu. Prokvétala v ní úcta k Panně Marii.

Bohužel, paní Labouré v roce 1815 zemřela. Kateřina měla jen 9 roků. Dítě, sirotek bez pozemské matky, hledalo matku v Panně Marii. Několik dní po matčině smrti byla pomocnice v domácnosti velmi překvapena, když uviděla, jak se Kateřina vyškrábala na stůl, vzala z krbu sošku Panny Marie a silně ji sevřela ve své náruči.... Více


2. kapitola
Zjevení

Musíme rozlišovat tři:

První zjevení

 

Odehrálo se v noci z 18. na 19. června r. 1830, na vigílii svátku svatého Vincenta de Paul. Mělo Kateřinu připravit na úkol, kterým ji chtěla Panna Maria pověřit. Svému zpovědníkovi to popsala takto:

„Nastal svátek sv. Vincenta. Naše drahá matka Marta nám den předtím při poučení vyprávěla o úctě k svatým, hlavně o úctě k Panně Marii. Tehdy se mne zmocnila silná touha vidět Pannu Marii. Večer jsem si lehla s přesvědčením, že v noci uvidím svoji drahou Matičku. Vždyť tak dlouho jsem ji toužila spatřit. Po kousíčku nám rozdávali z rochetky (kněžské liturgické oblečení) svatého Vincenta. Odstřihla jsem si polovičku z mého kousíčku a spolkla jsem ji. Usínala jsem s touhou, aby mi svatý Vincent vyprosil milost uvidět Přesvatou Pannu.

O půl dvanácté v noci jsem náhle uslyšela, že mne někdo volá: „Sestřičko, sestřičko, sestřičko!“ Vzbudila jsem se a pohlédla tam, odkud hlas přicházel. Vycházel z uličky u postele. Odhrnula jsem záclonu a uviděla asi 4-5 leté dítě, oblečené do bílých šatů. Řeklo mi: „Pojď do kaple, Panna Maria tě tam čeká.“ Napadlo mi: „Vždyť mě někdo uslyší.“ Dítě však odpovědělo: „Neznepokojuj se! Je půl dvanácté. Všichni tvrdě spí. Pojď! Čekám tě!“... Více

 

Druhé zjevení

To je významné zjevení. Při něm pověřila Panna Maria Kateřinu zvláštním úkolem. Nejlepší ale bude opět odevzdat slovo sestře Kateřině. Vše se odehrálo 27. listopadu 1830, v sobotu, před první nedělí adventní, při večerním rozjímání novicek. Celý výjev se odehrál ve třech po sobě následujících obrazech. Při nich Kateřina postupně jasněji pochopila svoje poslání a celé mariánské tajemství.

„Bylo to 27. listopadu 1830, v sobotu, před první nedělí adventní. Byla jsem pevně přesvědčena, že ještě uvidím Přesvatou Pannu. Žila jsem v naději, že Ji uvidím překrásnou.... Více

 

Třetí zjevení

Otec Aladel, zpovědník sestry Kateřiny, přijal oznámení své duchovní dcery lhostejně, dá se říci zamítavě. Zakázal jí věřit, že je to vše pravda. Poslušnost světice, kterou dosvědčil i on sám, nebyla schopna vymazat z jejího srdce vzpomínku na to, co viděla. Vzpomínka na Pannu Marii a na to, co od ní žádala, ji vůbec neopouštěla. Neopouštělo ji ani vnitřní přesvědčení, že Pannu Marii ještě uvidí.... Více


3. kapitola
Jaké úmysly měla Neposkvrněná

Odkaz zjevení, kterými byla obdařena svatá Kateřina Labouré, je velmi obsáhlý. Píše o něm otec kanovník Laurentin (loranten) v díle „Krátký náčrt mariologie“. Když vidíme takové velké duchovní bohatství, jsme překvapeni, že se doposud nenašel žádný teolog, který by se mu věnoval, ani historik, který by se podrobně zabýval těmito událostmi.

Když budeme analýzovat věroučný obsah zjevení Panny Marie, uznaných Církví, neměli bychom ho hledat jen ve slovech Panny Marie. Slova jsou provázená skutky, pohyby, symbolickými znaky, ve kterých se skrývají poučení a na které musíme obrátit pozornost.

Panna Maria sama vysvětlila některé podrobnosti zjevení Kateřině Labouré. Tak například jí řekla: „Dítě moje, tato koule představuje celý svět… Paprsky jsou symboly milostí, které rozdávám všem, kteří o ně prosí.“ Dala poznat i určité pravdy, kterým nás chce naučit jen pomocí symbolů. To platí o symbolech na druhé straně medailky. Obsahují hluboká, ale lehce čitelná poučení. Vždyť Panna Maria sama řekla sestře Kateřině, když se zeptala, co je tam třeba napsat: „M a dvě Srdce hovoří dost jasně.“... Více


4. kapitola
Věroučné poselství medailky

V předcházející kapitole jsme se pokusili poukázat na několik cílů, které sledovala Panna Maria. Dá se říci, že to je již pastorační stránka zjevení z roku 1830.

O ní si povíme podrobněji v následující kapitole.

V této zdůrazníme:

Věroučné poselství

medailky, zvláště učení o Panně Marii. Zjevení na Rue du Bac obsahují skutečný, úplný kurs mariologie. V roce 1830 nebyla mariologie na té úrovni jako dnes. Její teologickou ubohost bylo cítit i v prvních desetiletích 19. století. Připomíná to i kanovník Lauretin v „Krátkém pojednání o mariologii“. Úcta k Panně Marii se neopírala o solidní učení. Zakládala se spíše na citu. Při zjevení Kateřině Labouré Panna Maria připomenula hluboké teologické základy mariánské úcty a dopředu stručně načrtla celý dogmatický program, který podrobně rozvinula v pozdějších zjeveních.... Více

 

Když medailka představuje Pannu Marii spojenou s Jejím Synem, zdůrazňuje i jiný rys pravé mariologie. Dokazuje, že je

Kristocentrická

Panna Maria je úplně ve službách Krista a cílem mariánské úcty je, aby nás přiváděla ke Kristovi.... Více

 

Po privilegiu Božího mateřství je nejvýznamější Její

Neposkvrněné Početí

Medailka nám to připomíná velmi jasně. Krátký povzdech: „Bez hříchu počatá…“ biblický obraz ženy, která drtí hadovu hlavu. Panna Maria přemohla hřích. Ďábel ji nikdy v ničem nesvedl. Již v prvním okamžiku svého početí byla uchráněna od dědičného hříchu a jeho následků. Je Neposkvrněná, celá čistá, celá svatá. Již od prvního okamžiku života vlastnila větší svatost, než je svatost největšího světce na konci jeho života, anebo dle mínění některých teologů větší, než svatost všech světců dohromady.... Více

 

Medailka potvrdila, že Panna Maria je i

Prostřednicí všech milostí

jak při jejich vyprošování, tak i při rozdávání.

Při zjevení v roce 1830 se Panna Maria nejprve zjevila svaté Kateřině v Neposkvrněné královské nádheře. V rukou držela zeměkouli, představující celý svět i každého člověka. S vroucí prosbou pozvedla oči k nebi a obětovala zeměkouli Pánu Ježíši. Tuto úlohu bude Panna Maria plnit po boku svého Syna do konce světa, neboť Její prostřednictví je zcela závislé na prostřednictví Ježíše Krista. V nebi je Panna Maria nejmocnější prosebnicí a orodovnicí za lidstvo. S Ježíšem a při Něm se neustále přimlouvá za nás za všechny. Naše spása závisí na tomto jediném tajemství prostřednictví.... Více

 

Přední strana medailky představuje Pannu Marii jako Prostřednici všech milostí. Druhá strana nás učí o jiné pravdě. Představuje nám Pannu Marii spojenou s Panem Ježíšem při získávání milostí. Panna Marie není jen Prostřednicí všech milostí. S Kristem na kříži je

Spolupracovnicí na díle vykoupení

Se svým Synem získala milosti, jichž může být prostřednicí.

Nad písmenem M je kříž. Opírá se o monogram Panny Marie, jakoby byl do něho zasazený. Vypadá to, že z něho vyrůstá.

 

Může to být nastínění Božího

Mateřství

Panny Marie. Bezpečně je tímto však potvrzeno, že ve vykupitelským díle jsou Ježíš a Maria nerozlučně spojeni.

Ten stejný význam mají i obě trpící Srdce. Srdce Ježíšovo a Panny Marie. Tato dvě Srdce neoživovala jen ta stejná láska. Oživovala je i ta stejná krev, kterou Syn obětoval na kříži. Byla to krev, kterou Syn přijal od své Matky. A když voják probodl kopím Srdce Ježíšovo, vytekla z Něho krev Jeho Matky.... Více

 

Zázračná medailka nedokazuje jasně

duchovní Mateřství

Panny Marie. A přece ho potvrzuje.

Tím, že Panna Maria pomáhala Vykupitelovi při našem vykoupení, stala se naší duchovní Matkou. Spolu se svým Synem nám dala duchovní život. Tak to uvádí i text výše vzpomenutých koncilových dokumentů. Naší skutečnou duchovní Matkou se stala pod křížem tak, jako se jí stala podle práva již při Vtělení. Když se stala matkou Hlavy mystického těla, stala se i Matkou Jeho údů. Pán Ježíš však chtěl i veřejně vyhlásit, že Panna Maria je duchovní Matkou všech lidí. Udělal to, když umíral na kříži. Tehdy, když svěřil Jana Panně Marii. To proto, že když Panna Maria trpěla s Ním, dávala nám s Ním i duchovní život.... Více

 

Zjevení na Rue du Bac a Zázračná medailka potvrdily i další výsadu Panny Marie. Výsadu

Královny vesmíru.

A to velmi zřetelně.

Otec Gasnier, OP v již vzpomínaném dílku „Zázračná medailka a královská hodnost Panny Marie“ píše: „Tři zjevení Panny Marie Kateřině Labouré mají mnoho společného a poskytují zvláštní poučení… Jsme přesvědčeni, že je to vyučování o královské hodnosti Panny Marie ve třech lekcích.“

Na sestru Kateřinu velmi zapůsobil důraz, který Panna Maria kladla na symboliku „koule“, na které stála. A to hlavně při třetím zjevení. „Tato koule představuje celý svět, zvláště Francii a každého člověka zvlášť.“ Kateřina v tom poznala – jistě z nadpřirozeného vnuknutí – potvrzení královské hodnosti Panny Marie. Ona, vždy tak rezervovaná, mlčenlivá, oduševněně zvolala: „Ach! jak bude krásné slyšet: „Panna Maria je Královnou vesmíru, zvláště Francie.“ A děti budou volat s jásavou radostí: „Je Královnou každého člověka!“ To bude čas pokoje, radosti, dlouhotrvajícího štěstí! Budou nosit Její obraz na zástavách (vlajkách)! Projde celým světem!“... Více


5. kapitola
Pastorační poselství

Zjevení v roce 1830 obsahují kromě věroučného poselství i praktické poučení pro křesťanský život. V této kapitole chceme na to poukázat konkrétnějí.

Úvodní zpěv z mešního formuláře ze svátku Zázračné medailky krásně hovoří: „A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Hospodinův zákon.“ (Ex 13,9), Ve zjeveních 19. a 20. století chtěla Panna Maria připomenout Pánův zákon, hlavně některá důležitá doporučení Církve. Dělá to zvláště prostřednictvím medailky.

První velké poučení zjevení v roce 1830 je celkem jistě výzva k modlitbě.

Historici, kteří porovnávali rozličná, Církví schválená zjevení od roku 1830, zdůrazňují, že v každém je výzva k modlitbě.

Ani se tomu nemůžeme divit, když si uvědomíme, jaké význačné místo má modlitba v životě Církve. Pavel VI. řekl: „První povinností Církve je učit a modlit se. Ona připomíná lidem povinnost se modlit. Probouzí v nich potřebnou přirozenou dispozici pro modlitbu. Učí je proč a jak je potřebné se modlit. Určuje modlitbu jako velký prostředek spásy a prohlašuje ji za hlavní cíl pravého náboženství.“ (Projev na všeobecné audienci 20.6.1966)... Více


6. kapitola
Nosme Zázračnou medaili

Takový odkaz předala sama Panna Maria Kateřině Labouré: „Dej zhotovit takovou medaili. Ti, kteří ji budou nosit na krku, dostanou velké milosti. Mnoho milostí dostanou všichni, kteří ji budou nosit s důvěrou.“ Sama Panna Maria žádala, abychom medaili nosili a určila také, jak ji nosit.

Takové nošení medaile, které doporučila Panna Maria, je projevem správné úcty k posvátným znakům, Církvi tak drahým. 2. všeobecný nicejský sněm v roce 787 přesně určil ve srovnání s obrazoborci, jaká je katolická úcta k obrazům svatých.... Více

 


 
 
 

„Nech zhotovit takovouto medailku.
Všichni, kteří ji budou nosit s důvěrou, dostanou mnoho milostí.“

Slova Panny Marie sv. Kateřině Laboure během zjevení 27.11.1830 v Paříži.

 


Novéna k uctění Panny Marie Zázračné medaile

Modlitba k Panně Marii Zázračné medaile:

(modlíme se ji po přečtení meditace, určené na každý den novény)

Panno Maria Zázračné medailky, ty ses zjevila sv. Kateřině Labouré jako prostřednice milostí. Vyslechni proto naši naléhavou prosbu.

Do Tvých mateřských rukou vkládáme všechny své úmysly, duchovní i hmotné zájmy. Dovolujeme si svěřit Tvé mateřské dobrotě i tuto zvláštní žádost (zde vyjádři svoji prosbu). Dobrá Matko, pokorně Tě prosíme, přednes ji svému Božskému Synu. Jestliže se nepříčí Jeho vůli a slouží nám k posvěcení, vypros nám ji.

Pozvedni tedy, Panno mocná, své prosící ruce nejprve k Pánu, potom je skloň k nám a sešli na nás paprsky svých milostí, aby se v jejich světle a teple naše duše očistily, aby nelpěly na pozemských věcech a kráčely za Tebou až do dne, kdy se setkáme v nebeské slávě. Amen.

O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. (3x)

1. den
Hodnota medaile – pochází z nebe

Není dílem nějakého zručného mistra. Nevytvořila ji ani zbožná osoba proniknutá úctou k Panně Marii. Darovala nám ji sama Panna Maria. Ona zvolila všechny symboly, které na medaili vidíme.

Medaile, kterou nosím, je znamením toho, že patřím Panně Marii. Pohled na medaili mi Ji pokaždé připomíná. Ona je pro mě vzorem, který mám následovat.

Chápal(a) jsem dosud, jakou má cenu medaile? Nosím ji stále?

Modlitba: Panno Maria…

2. den
Malá důvěrnice Panny Marie

Pán Bůh rád používá k uskutečnění svých úmyslů to, co svět považuje za slabé a hodné pohrdání, aby tak bylo zcela zjevné, že úspěch pochází od Něho a aby bezmocnost stvoření hlásala Jeho moc a moudrost. Jak tomu bylo u sv. Jany z Arku nebo u sv. Bernardety.

Když chtěla svatá Panna dát světu Zázračnou medaili, vyvolila si k tomu nevzdělanou, jednoduchou novicku pocházející z vesnice. Sama sestra Kateřina řekla: „Přesvatá Panna si mě vyvolila jen proto, aby lidé nemohli pochybovat.“ Byla skutečně pokorná, o mimořádných milostech dovedla mlčet celý život. I papež Pius XI. obdivoval toto mlčení ve své homilii při blahořečení služebnice Boží a vydal o ní nádherné svědectví: „Zachovala tajemství své Královny…“

Vidí Panna Maria i na mně ctnosti, které se Jí tolik líbily na sestře Kateřině?

Modlitba: Panno Maria…

3. den
Panna a paprsky

Dogma o Neposkvrněném Početí tak, jak je připomíná medaile, je v souladu se všemi pravdami naší víry, počínaje dogmatem o dědičném hříchu až po ustanovenou památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí (8.5.). Při zjevení vycházely z rukou svaté Panny paprsky. Paprsky, podle Jejího vysvětlení, znázorňují milosti, které rozdává všem, kteří o ně prosí.

Když se sestra Kateřina divila, že některé drahokamy na prstech nevyzařovaly paprsky, uslyšela vnitřní hlas: „Drahokamy, které nezáří, představují milosti, o něž lidé neprosí.“

Chápu, že každou milost dostávám prostřednictvím Panny Marie? Prosím o milosti pro sebe, pro bližní i pro ty, kteří o ně neprosí?

Modlitba: Panno Maria…

4.den
„Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme!“

Heslo na medaili. Naučila mě ho Panna Maria. Už je přeložené skoro do všech jazyků. Opakují ho ve všech končinách země. Otevřelo všechny mysli a srdce pro přijetí víry v Neposkvrněné Početí. Neustále ho opakujeme. Naučme tuto větičku děti, nemocné a zvláště ty, kteří trpí. Všude ji šiřme.

Přichází mi tato věta, kterou mě naučila Panna Maria, zcela bezděky na mysl? Opakuji ji s vírou a důvěrou?

Modlitba: Panno Maria…

5. den
Panna Maria šlape hadovi na hlavu…

V knize Genesis čteme: „Nepřátelství ustanovím mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu.“ Touto ženou, vzpomínanou v předjaří světa, je Panna Maria. Proto chtěla, aby ji medaile tak znázorňovala.

Odporného hada dobře známe… Je jím pokušitel, ďábel. Plazí se, vyčkává v zákoutí, syčí, pokouší se Pannu uštknout. Marná snaha! Maria je silnější. Je Neposkvrněná!

I na nás často doráží pokušení jako pekelný had. Nezapomínejme, že k vítězství nám dopomůže Boží milost a Panna Maria!

Prosím v pokušení o pomoc nebeskou Matku? Důvěřuji v Její orodující všemohoucnost?

Modlitba: Panno Maria…

6. den
„M“ na medaili

Na druhé straně medaile je monogram jména Panny Marie, který je podstavcem Ježíšova kříže. Pannu Marii nelze oddělit od Jejího Syna. I já s Ní mám být po celý život úzce ve spojení. Pomáhala by mi lehčeji snášet těžkosti.

Ať je Její jméno vždy v mém srdci, v mých myšlenkách a na mých ústech. Chci často pamatovat na krásná slova svatého Bernarda: „V pokušení, v pochybnosti, v utrpení k hvězdě se dívej, Marii vzývej!“

Má Panna Maria místo v mém osobním, intimním životě? Nepovažuji Ji jen za sochu? Je pro mě živou bytostí, která mě vždy ochotně přijme, vyslechne a odpoví mi?

Modlitba: Panno Maria…

7. den
Kříž na medaili

Kříž nad monogramem Panny Marie je symbol výkupné oběti Ježíše Krista. Připomíná nám, kdo nás vykoupil a za jakou cenu. Je to souhrn křesťanského života. Svatá Panna měla účast na Ježíšově kříži. Stabat Mater… stála pod křížem. Ukazuje nám ho na medaili a ubezpečuje nás, že bude stát i u našeho kříže a že nám ho pomůže nést. Cesta kříže je královskou cestou do nebe. Ať nám to Panna Maria pomůže pochopit.

Prosím Pannu Marii o pomoc v době zkoušek? Jsem přesvědčen(a), že trpí se mnou a chce mi pomoci?

Modlitba: Panno Maria…

8. den
Dvě srdce na medaili

Srdce Ježíšovo ovinuté trním a hned u něho srdce Panny Marie probodené mečem.

Tato dvě srdce jsou stále spojená – jak v radosti, tak i v utrpení. Srdce Ježíšovo je vzorem svatosti, pramenem všech milostí. Srdce Panny Marie je věrným obrazem Boží dokonalosti, průplavem, kterým přichází na svět každá milost.

Matku nemůžeme nikdy oddělit od Syna. Narušili bychom tak Bohem stanovený pořádek. Jděme tedy k Ježíšovi vždy skrze Marii a nikdy je od sebe neoddělujme!

Uctívám věrně Nejsvětější Srdce Ježíšovo každý první pátek v měsíci a Neposkvrněné Srdce Panny Marie každou první sobotu?

Modlitba: Panno Maria…

9. den
Hvězdy na medaili

I hvězdy na medaili jsou symbolem. Připomínají dvanáct apoštolů a svaté, kteří podle jejich příkladu následovali Ježíše a prostřednictvím Panny Marie dosáhli koruny slávy. Hvězdy nám také připomínají, že máme být apoštoly, vyhledávat v našem okolí lhostejné a nevěřící, abychom je skrze Marii přivedli k Ježíšovi. Je jich v dnešní době tolik!

Jsem apoštolem? Pochopil(a) jsem, že i já jsem do určité míry zodpovědný(á) za duše ve svém okolí, zvláště za duše příbuzných?

Modlitba: Panno Maria…


 

Neposkvrněná a její medailka