Milí čtenáři a rytíři Neposkvrněné, zdravíme Vás a zveme ke slavení pobožnosti prvních sobot – říjnová první sobota bude 7.10.2023. Tentokrát rozjímáme druhé tajemství růžence světla: Proměnění vody ve víno na svatbě v Galilejské Káně.


  • Informace k prvním sobotám najdete na tomto odkazu.
  • Modlitbu růžence se můžete s námi virtuálně pomodlit zde.

Přihlaste se k odběru rozjímání k prvním sobotám

Pokud byste chtěli pravidelně dostávat email s připraveným rozjímáním, zaregistrujte svůj email do newsletteru. Mail bude chodit jednou měsíčně.


Text rozjímání na první sobotu v říjnu (7.10.2023)

sr. Urszula Kłusek, SAC

Proměnění vody ve víno na svatbě v Galilejské Káně (text si můžete také poslechnout)Text rozjímání ke stažení ve formátu PDF.


Proměnění vody ve víno na svatbě v Galilejské Káně (Říjen 2023)

sr. Urszula Kłusek, SAC

Buď pozdravena, Svatá Boží Rodičko! Buď pozdravena, Maria, Matko mého Pána a moje Matko! Buď pozdravena Matko Boží z Káně Galilejské. Buď pozdravena Maria ve všech tvých vyobrazeních z celého světa, z každého místa na zemi, kde ti lidé vzdávají chválu a uctívají Tvého Syna, Ježíše Krista. 

Dnes na první sobotu října mě, Maria, zveš do Galilejské Kány. V tomto růžencovém měsíci se zvláštní horlivostí a láskou toužím ti odevzdat tuto meditaci. Maria, skrze modlitbu růžence se děje tolik zázraků. Mnoho lidí se obrací, mnoho lidí se utvrzuje v horlivosti. Ti, kteří ztratili naději, ji znovu nalézají a když ztrácejí smysl života, nacházejí Boží lásku a v životě věčném nalézají smysl a konečný cíl života. Není to naše zásluha, ale to tvoje přímluva, Maria, vyprošuje velké milosti. Každé růžencové “Zdrávas, Maria” bereš do svého neposkvrněného srdce a odevzdáváš Bohu, a tak z této modlitby činíš modlitbu mocnou a účinnou.

Mezi tajemstvími světla, kterými v Roce růžence (2003) svatý papež Jan Pavel II. doplnil původní růžencová tajemství, nacházíme: Zázrak na svatbě v Káně Galilejské. 

Panno Maria, z evangelia víme, že jsi byla na této svatbě přítomná, ale jestli jsi byla hostem, nebo osobou, která pomáhala svatbu připravovat, to nevíme. Jako pravá Izraelitka, která dobře znala svatá Písma, jsi věděla, že Boží Slovo od věků ukazovalo vztah Boha s vyvolených národem a lidskou duší jako vztah snoubenecký, v němž Bůh je snoubencem a národ nebo lidská duše snoubenkou. Matko, tvé neposkvrněné srdce bylo zvláště citlivé k hříchu a nevěrnosti vůči Bohu, který byl vyvoleným národem zrazován a odmítán, stejně jako Boha zrazujeme a odmítáme my, když žijeme v hříchu, když posloucháme našeptávání zlého ducha a nejdeme za Božím Slovem. Dobře jsi znala, Maria, slova z knihy proroka Izaiáše:

„Neboj se, neboť se nemusíš hanbit, nestyď se, neboť se nemusíš rdít, vždyť zapomeneš na hanbu svého mládí a již nevzpomeneš na potupu svého vdovství. Tvým manželem bude tvůj stvořitel, Hospodin zástupů je jeho jméno; tvým vykupitelem je Svatý Izraele, nazývá se: Bůh celé země. Ano, jak opuštěnou ženu, sklíčenou na duchu, povolal tě Hospodin. Může být zavržena manželka z mládí? – pravil tvůj Bůh. Na maličkou chvilku jsem tě opustil, avšak s velkým slitováním se tě znovu ujmu. Ve výbuchu hněvu jsem skryl na chvíli před tebou svou tvář; ve věčné lásce se však nad tebou slituji – pravil Hospodin, tvůj vykupitel. Chci jednat jako za dnů Noemových: tehdy jsem přísahal, že již nezaleji Noemovou potopou zemi, nyní přísahám, že se již na tebe nerozhněvám, nebudu ti hrozit. I kdyby hory ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od tebe neustoupí, nezakolísá moje smlouva, která dává pokoj – pravil Hospodin, který tě miluje.“

(Iz 54, 4-10)

Maria, ty jsi věděla, cítila jsi to v srdci, že Ježíš je Božím snoubencem, který přišel na zem, aby v plnosti – lidským jazykem, v lidském těle, lidským slovem a činem – zjevil nekonečnou lásku Boha k člověku. Víš, Maria, že Bůh miluje celé lidstvo, ale zároveň každého z nás miluje jako jedinečnou bytost. Tolik mě miluje jedinečnou a výjimečnou láskou, že by pro mě samotného zemřel na kříži, aby mi otevřel cestu do věčného života s ním. Ty jsi to, Maria, věděla a věřila jsi tomu, že Ježíš je Boží Syn, Spasitel světa. Myslím si, Matko Boží, že v tvém srdci byla veliká touha, abys spatřila chvíli, ve které Božský snoubenec získá a najde svou milovanou, ale ztracenou snoubenku. Přemýšlela jsi o tom, když jsi šla do Galilejské Kány na svatbu a viděla jsi radost novomanželů? To nevím, moje milovaná Matko, ale vím, že jsi vždy měla srdce naplněné touhami, které jsou ve shodě s touhami Božími, jehož láska ode mne nikdy neustoupí.

Někteří exegeté říkají, že jsi možná byla mezi těmi, kdo svatbu připravovali. Bylo potřeba toho připravit opravdu hodně, protože svatba obvykle trvala několik dní a byl to čas setkání, hodování a zábavy pro mnoho hostů. Sv. Jan Evangelista takto popisuje, co se stalo během této svatby:

„Třetí den byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl (služebníkům): „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“ Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno ‒ nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli ‒ zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarnaa, ale zdrželi se tam jen několik dní.“

(J 2, 1-12)

Evangelium tě popisuje tak jemně a diskrétně, že, i když se určitým způsobem stáváš příčinou prvního zázraku, který Ježíš vykonal, nezastiňuješ Ježíše. A tak to je, Maria, v celém tvém životě, věrně plníš své povolání, jdeš cestou každodenní věrnosti Bohu, ale jsi průzračná jako křišťál. Nikdy Boha nezastiňuješ. Často přemýšlím o tom, jak jemná a něžná láska naplňovala tvé neposkvrněné srdce, když jsi tak krásně Ježíše milovala a zároveň jsi tak něžně a reálně milovala lidi. Byla jsi jedna z mnoha, kdo byli přítomní na svatbě, ale jediná, která zpozorovala nedostatek vína, který by zkompromitoval novomanžele. Možná, že ještě mnoho let po svatbě by lidé vzpomínali na tento nedostatek, a manželům by se jejich svatební veselí spojovalo s hořkostí a hanbou. Maria, tvé mateřské srdce zde bylo otevřené pro lidi už mnoho let před dnem ukřižování, ve kterém ti Ježíš odevzdal svého milovaného učedníka Jana. Tvé srdce je srdce Matky, ale jsi také snoubenkou Ducha Svatého. Díky jeho vnuknutím, kterým jsi naslouchala, jsi věděla, že i když Ježíš ještě nezačal učit, můžeš k němu přijít a s důvěrou mu přednést svou prosbu. 

Mohlo by se zdát, že ti Ježíš odpověděl hrubě, a že se k tobě zachoval nehezky. Avšak není tomu tak. Matka a Syn spolu rozmlouvají jazykem, který oba dobře znají. Používají vlastní komunikaci, kterou znají jen oni, protože pouze je, Matku a Syna, spojuje neopakovatelné pouto lásky, ke kterému nikdo jiný nemá přístup. A tomu, co se lidem, kteří je poslouchají, může zdát nesrozumitelné, oni skvěle rozumějí. Stejně tak jsi, Maria, mluvila s Ježíšem v Káně, a proto jsi s naprostým klidem řekla služebníkům, že mají udělat všechno, co jim Ježíš řekne. Maria, byla sis jistá Ježíšovou odpovědí! Byla sis jistá, že na tvou prosbu odpoví. Ale napadlo tě, milovaná Matko, že Ježíš odpoví s takovou hojností? Evangelista Jan píše o šesti džbánech, které Ježíš nařídil služebníkům naplnit vodou. Každý džbán měl dvě nebo tři “vědra”. “Vědro”, to je 45 litrů. Do každého džbánu se tedy vešlo 95 až 135 litrů vody. A když tedy bylo šest džbánů, tak bylo na víno proměněno 540 až 810 litrů vody. To je ohromující množství! Myslím si, Matko Boží, že i ty jsi byla překvapena takovou hojností Ježíšova daru. Určitě jsi ještě dlouho a mnohokrát o této události ve svém srdci rozvažovala. Určitě jsi chválila Boha za tento velký zázrak, který nejen, že pomohl novomanželům, ale který učí i mne, že Bůh se nikdy nenechá předběhnout v hojnosti svých darů. Když o tom rozvažuji, připomínají se mi slova Pána Ježíše, který řekl sv. sestře Faustýně Kowalské, že touží každou lidskou duší zlít mořem milosrdenství.

Maria, prosím, uč mne nosit v srdci a plnit to, co jsi řekla v Káně: “Udělejte všechno, co vám řekne”. Chci, Maria, plnit vše, co Ježíš říká a oč mě prosí. Chci, a ty, Maria, mi pomoz tuto touhu splnit a žít podle ní svůj každodenní život.

Amen.

Ave Maria!

Rozjímání na první sobotu v říjnu 2023
Štítky: