Milí čtenáři a rytíři Neposkvrněné, zdravíme Vás a zveme ke slavení pobožnosti prvních sobot – květnová první sobota bude 6.5.2023. Tentokrát rozjímáme druhé tajemství slavného růžence: Nanebevstoupení Pána Ježíše.


  • Informace k prvním sobotám najdete na tomto odkazu.
  • Modlitbu růžence se můžete s námi virtuálně pomodlit zde.

Přihlaste se k odběru rozjímání k prvním sobotám

Pokud byste chtěli pravidelně dostávat email s připraveným rozjímáním, zaregistrujte svůj email do newsletteru. Mail bude chodit jednou měsíčně.


Text rozjímání na první sobotu v březnu (1.5.2023)

sr. Urszula Kłusek, SAC

Nanebevstoupení Pána Ježíše (text si můžete také poslechnout)Text rozjímání ke stažení ve formátu PDF.


Nanebevstoupení Pána Ježíše (květen 2023)

Buď pozdravena, Maria, Matko našeho Pána Ježíše Krista. Buď pozdravena Matko má a má Královno, má Paní a Ochránkyně. Ať je dobrý Bůh chválen ve všem, Maria, co jsi z jeho vůle vykonala, v čem jsi byla Bohu poslušná a v čem pomáháš lidem všech věků na cestě ke spáse. 

Dnes spolu s tebou, Maria, toužím prožít tajemství nanebevstoupení Pána Ježíše. Vím, že  v Písmu Svatém nenajdu mnoho záznamů, které by mluvily o nanebevstoupení Páně a nenajdu už vůbec nic o tom, jak jsi nanebevstoupení Pána prožívala ty, Nebeská Matko a jak ses na tuto neobvyklou událost připravovala. Maria, ty víš, že toužím celým srdcem poznat tajemství tvého neposkvrněného srdce. Odedávna tě prosím, abys mi u dobrého Boha vyprosila milost poznání tebe, Maria, a poznání tvého syna Ježíše Krista. Ano, vím toho už hodně, ale je to stále jen malá část obrovského tajemství lásky mého Boha a díla spásy, které Bůh ve svém nekonečném milosrdenství vykonal skrze vtělení, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ty jsi, Maria, ze všech lidí na světě nejlépe poznala toto tajemství a máš na nich z Boží vůle větší podíl než jakýkoli jiný člověk. Srdcem, které je osvíceno vírou, cítím a poznávám, že pokud se ve mně objevuje touha po větším poznání a větší lásce k Bohu a k tobě, má Nebeská Matko, pak tato touha je darem Boží milosti. Bůh touží, abych ho poznal, proto vlévá do mého srdce touhu po poznání tajemství Boha. Chválím tě, můj Pane a Spasiteli, za tuto velkou milost a svěřujíc se do péče Marie, toužím tě poznávat a milovat stále více, milovat tak, jak si přeješ být milován ty sám. 

Maria, spolu s tebou objevuji, že církev je neobvykle bohatá zkušeností Boha. Vím, že prvním pramenem zjevení pravdy o Bohu je Boží Slovo, Písmo Svaté. Vím ale také, že Bůh, který odpovídá na touhu srdcí, která ho milují, skrze zkušenosti a zápisy mystiků a svatých poodhaluje tajemství spásy,  o nich v Písmu Svatém není vše řečeno. K hlubšímu porozumění tajemství nanebevstoupení Pána Ježíše nám mohou pomoci zápisky bl. Marie z Agredy. Kéž mi střípky toho, co napsala, pomohou více poznat tebe, Pane, a lásku neposkvrněného srdce Panny Marie. Blahoslavená Marie z Agredy napsala: 

„Většinu času během čtyřiceti dnů mezi zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením zůstávala Nejsvětější Panna v odloučení Večeřadla, kde se zmrtvýchvstalý Pán zjevil a rozmlouval s ní. Trávila stále více času modlitbou a kontemplací, chválila Boha a zpívala verše hymnů střídavě se sborem andělů a svatých. Ale především se postila a modlila za apoštoly a učedníky, a také za to aby rostla mladá církev. Zvláště odevzdávala v modlitbách Petra jako hlavu církve a Jana jako svého svěřeného syna. 

Několik dní před nanebevstoupením, když Maria meditovala ve svém pokoji, řekla jí Svatá Trojice: „Milovaná, vystup výše” 

A Otec, který je od věků, prohlásil: 

„Moje dcero, odevzdávám ti celou církev založenou mým jednorozeným Synem, nový zákon milosti, který ustanovil na světě, a také lid, který vykoupil.“

A Svatá Trojice ohlásila: 

„Moje nevěsto, dávám ti moji moudrost – ve tvém srdci budou uložena tajemství a nauka, a také všechno to, co Vtělené Slovo učinilo na tomto světě.“

Její Syn jí pak řekl: „Moje milovaná Matko, jdu ke svému Otci a místo sebe zde ponechávám tebe. Do tvé péče svěřuji svou církev. Dávám ti její děti – mé bratry – tak, jako je Otec dal mně.“

A tehdy Svatá Trojice ohlásila před shromážděným zástupem adorujících andělů a svatých:  

„To je ochránkyně církve a přímluvkyně věřících. V ní jsou obsažena všechna tajemství naší moci pro spásu lidí. Kdokoli ji z hloubi svého srdce bude vzývat a získá její přímluvu, zajistí si věčný život. O cokoli nás poprosí, to bude splněno.“

Matko Boží, jak moc se tato slova dotýkají mého srdce. Jak velikou vděčnost ve mně vzbuzují, vděčnost Bohu za tak velký dar pro církev, kterým jsi ty, Maria! Ať je Bůh oslaven, ať je chváleno jeho svaté jméno v tajemství tvého mateřství, Maria, a v tajemství tvého vyvolení. Ať je Bůh veleben v každém, kdo zakusil na zemi tvou mateřskou péči a tvou přímluvu. Když má Církev takovou Matku, může zcela žít touhou po nebi. Každý může mít srdce obrácené k Bohu, ke svému konečnému cíli, kterým je naše spása. Maria, z hloubi svého srdce prosím, aby ses přimlouvala za všechny ty, kdo mají srdce a touhu obrácenou k zemi a nepočítají s tím, že Bůh pro ně připravil příbytek v nebi. Že Ježíš podstoupil utrpení za spásu každého, aby každý mohl žít ve věčném sjednocení lásky s Bohem. 

Maria, prosím, odkrývej přede mnou i nadále tajemství tvého srdce a toho, co jsi prožívala ve chvíli nanebevstoupení Pána Ježíše. Bl. Maria z Agredy dále píše: 

„Večer před nanebevstoupením se Nejsvětější Panna a apoštolové sešli ve večeřadle, ve kterém svaté ženy s její pomocí připravily sváteční pokrm pro ně a pro Ježíše. I když každý věděl, že je Mistr zakrátko opustí,  jen jeho Matka si uvědomovala, že to má být jejich poslední společný večer na zemi.“

Po jídle promluvil Spasitel ke svým vyznavačům: 

„Teď nadešel čas, abyste se jako pravdiví a věrní učedníci stali učiteli víry pro všechny lidi. Zanedlouho vystoupím ke svému Otci. Ale místo mně vám zanechávám svou Matku jako vaši ochránkyni, utěšitelku a přímluvkyni a jako Matku, kterou máte poslouchat a které máte být ve všem poslušni. Ten, kdo zná moji Matku, zná i mne. A ten, kdo ctí Matku, ctí i mne. „

Všichni přítomní byli velmi dojati, mnoho z nich plakalo. 

Časně ráno poslední den pobytu zmrtvýchvstalého Spasitele na zemi vyšel z večeřadla  spolu se svými jedenácti apoštoly. Maria, svaté ženy a asi sto učedníků šli za nimi, když pomalu vystupovali na Olivovou horu. Když se všichni sešli na vrcholu hory, postavil se Ježíš na velký, placatý kámen a promluvil k nim plný pokoje a něhy. Pak řekl i několik slov své Matce. Pokorně poklekla u jeho nohou a poprosila ho, aby jim všem udělil poslední požehnání. Když klečeli, zvedl Ježíš pravou ruku a obracejíce se na všechny čtyři světové strany pomalu a slavnostně udělil celému světu požehnání. 

Potom Spasitel pozvedl dlaně a svůj zrak obrátil k nebi. Celé jeho tělo bylo stále zářivější. Rány na jeho dlaních se leskly a ty na jeho nohou jasně zářily. Oslepující barevný kruh světla sestoupil z nebe a celého ho obklopil. 

Maria, s dojetím poznávám, co bl. Maria z Agredy napsala o nanebevstoupení Pána Ježíše. Zapsala, že Pán Ježíš řekl apoštolům a učedníkům, že mají být poslušni jeho Matce. Také já toužím být člověkem poslušným Mariiným výzvám, zvláště těm, které naše Paní pronesla ve Fatimě. Toužím se každý den modlit růženec. Modlit se za obrácení hříšníků, abych zachránil mnoho duší před věčnou záhubou. Toužím také být věrný modlitbě zadostiučinění, a to především první sobotu v měsíci. Věřím, že když budu žít v poslušnosti tobě, Maria, dojdu i já do nebe a budu stát před Bohem, poznám Boží tajemství a budu je moci rozjímat po celou věčnost. Amen. 

Ave MARIA! 


Rozjímání na první sobotu v květnu 2023