Úvodní modlitba

Maria, Přesvatá Panno, oslavujeme spolu s Tebou Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého a děkujeme za to, že Ti dal svobodu neomezenou dědičným hříchem. VroucněTěprosíme, přijmi naše prosby a přimlouvej se za nás u Boha. Amen.

Náměty ke krátkému rozjímání pro jednotlivé dny novény

  1. Neposkvrněná Panno, uctíváme Tvé neposkvrněné Početí. Učiň,abychom vzýváním Tvého jména zvítězili nad zlými sklony a žádostmi a stali se podobnými našemu Nebeskému Otci (srv. Mt 5, 48). Amen.
  1. Neposkvrněná Panno, Ty jsi pokornou služebnicí Pána, proto vypros nám svou přímluvou u Tvého Syna, aby pýcha nestravovala naše duše a Otcova láska přebývala v našich srdcích (srv. 1 Jan 2, 15-17). Amen.
  2. Neposkvrněná Panno, Tys odpustila všem, kteří zraňovali Srdce Tvého Syna i Tvé – uzdrav nás z nenávisti k bližním a naplňnás vlídností, abychom i navenek projevovali všem milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost (srv. Kol.3,12-14). Amen.
  3. Neposkvrněná Panno, Tvůj Syn učil:„Mějte se však na pozoru, aťvaše srdce není zatíženo omamnými opojeními a pozemskými starostmi“ (Lk 21, 34). Vypros nám milost, aby se střízlivost a mírnost staly vlastní českému národu. Amen.
  4. Neposkvrněná Panno, všechna slova Tvého Syna i slova o Něm vyřknutá uchovávalas ve svém srdci. On říkal:„Nesuďte a nebudete souzeni, neodsuzujte a nebudete odsouzeni“ (Lk 6,37). Uchraňnás, Matko, abychom nepomlouvali a nezraňovali srdce bližních. Amen.
  5. Neposkvrněná Panno, panenská nevinnost je Tvou zvláštní ozdobou. Učnás vážit si této ctnosti a chránit se každého hříchu nečistoty (srv. Mt 5, 27-30). Amen.
  6. Neposkvrněná Panno, vždy jsi věrněplnila Boží vůli a my tolikrát přestupujeme Boží přikázání. Naučnás, Matko, ctít vůli Tvého Syna, abychom Ho stále více milovali (srv. J 14, 15). Amen.
  7. Neposkvrněná Panno, Tvůj Syn řekl:„Vaše slova aťjsou ano, ano – ne, ne“ (Mt 5,37) – tedy prostá a upřímná. V nás je tolik neupřímnosti a přetvářky. Vypros nám milost prostoty a pravdy. Amen.
  8. Neposkvrněná Panno, Ty jsi arcidílo Nejsvětější Trojice. Boží láska nám dala Tebe. Děkujeme Bohu vděčným srdcem za tento obrovský dar a Tebe prosíme, naučnás, abychom v každém bližním viděli Tvého Syna (srv. Mt 25,40). Amen.

Závěrečná modlitba

Bože, Tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem Tvého Syna a pro jeho budoucí zásluhy jsi Ji užod počátku zahrnul svou milostí; na Její přímluvu pomáhej i nám, aťčistí dojdeme k Tobě.Prosíme o to skrze Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboťOn s Tebou v jednotěDucha Svatéhožije a kraluje na věky věků.Amen.

Novéna k Neposkvrněné Panně Marii