V poselství ke Světovému dni míru r. 2004 JAN PAVEL II. volal: „Lidstvo více než kdy jindy potřebuje najít cesty porozumění, které jsou ničeny egoismem a nenávistí, žádostí panovat nad druhými a touhou po pomstě”. V podobném duchu se vyslovil i BENEDIKT XVI., který vyzýval „dát světu novou naději, protože mír není sněním, není utopií, je možný”.

 

Světové centrum modlitby za mír


Ze všech zemí světa pouze na 12 místech vzniknou kaple míru  – „12 hvězd v koruně Matky královny míru” – které navzdory vzdálenostem a časovým rozdílům, jež je dělí, vytvoří Světové centrum modlitby za mír. Pod ochranou Matky Boží v nich bude probíhat ustavičná adorace Nejsvětější svátosti.

Centra Modlitby za mír mají být umístěna na každém kontinentu, na místech obzvlášť zasažených důsledky válek, náboženských konfliktů nebo rasové nenávisti. V těch částech světa, kde lidé touží po míru a smíření a hledají jeho pravdivý zdroj, jakým je Ježíš Kristus.

 Materiálním znamením duchovního díla „12 hvězd” jsou oltáře adorace, které vznikají v Polsku, v pracovně gdaňských umělců Mariusze a Kamila DRAPIKOWSKÝCH. Všechny jsou psány jako ikony, jsou plodem práce a modliteb společenství projektu. Uměleckou úrovní se vyrovnají nejkrásnějším dílům současného sakrálního umění.

[/media-credit] První hvězda: Betlém.

Prvním centrem modlitby za mír (první „hvězdou“ v koruně Marie), je r. 2009 vzniklá adorační kaple u 4. zastavení křížové cesty v Jeruzalémě. Adorační oltář tam umístěný je nazýván „Jeruzalémským triptychem”. R. 2016 byla tato kaple spolu s oltářem přemístěna do kostela Mléčné jeskyně v Betlémě.

[/media-credit] Druhá hvězda: Medžugorie.

Druhým místem (druhou „hvězdou”) je Medjugorje v Bosně a Hercegovině. Předání monstrance pro adoraci Nejsvětější svátosti, dar poutníků z celého světa, se uskutečnilo 22. června r. 2011 v místním farním kostele sv. Jakuba.

[/media-credit] Třetí hvězda: Oziornoje

Třetí „hvězdou” a dalším střediskem věčné adorace se stala svatyně Marie královny míru v Oziornoje (místě mučednictví mnoha národů) v Kazachstánu. Adorace Nejsvětější svátosti na oltáři zvaném „Hvězda Kazachstánu“ započala 2. července r. 2014 a je pokračováním adorace konané na tomto místě nepřetržitě už od 25. března r. 1996.

[/media-credit] Čtvrtá hvězda: Jarmusko

Další „hvězda” (čtvrtá) zazářila ve svatyni Matky míru v  Jamusukro v Pobřeží slonoviny. Oltář „Donum Caritas et Pax” (Dar lásky a míru) sem přišel po celoroční pouti po polských kostelech. Než byl převezen na africký kontinent, byl požehnán papežem FRANTIŠKEM. Adorace Nejsvětější svátosti započala 22. května r. 2016 za účasti episkopátu a více než 20 tisíc věřících.

[/media-credit] Pátá hvězda: Namyang

14. října r.  2017 k ukončení jubilea 100 let od zjevení Matky Boží ve Fatimě se konala slavnostní inaugurace Centra modlitby za mír v korejské svatyni Matky Boží růžencové v Namyang (pátá „hvězda“). Oltář „Adoratio Domini in Unitate et Pace” (Adorace Pána v jednotě a míru) byl konsekrován ve Vatikánu 7. července r. 2017 sv. Otcem FRANTIŠKEM.

[/media-credit] Šestá hvězda: Kibeho

Po celý rok 2017 v Polsku, na Slovensku a na Litvě probíhalo putování oltáře eucharistické adorace „Světlo smíření a míru”, určeného pro svatyni Matky Boží v Kibeho ve Rwandě (šestá „hvězda“). Tento oltář byl poprvé využit při nočním bdění sv. Otce FRANTIŠKA s mladými u příležitosti Světových dní mládeže v Polsku r. 2016. Inaugurace Centra modlitby za mír v Kibeho se uskuteční 31. května r. 2018.

V lednu r. 2015 u příležitosti apoštolské návštěvy papeže Františka na Filipínách představitelé sdružení „Communita Regina della Pace” (Společenství královny míru) se setkali s předsedou filipínského episkopátu, aby dohodli vznik sedmého Centra modlitby za mír v Dagupan. (Tento projekt je v etapě realizace a bude dokončen v nedaleké budoucnosti).

Světové centrum modlitby za mír v  Niepokalanowě


Dílo vytvoření Světového centra modlitby za mír má především duchovní rozměr. Jeho cílem je spojení intence modlitby za mír vyslovované lidmi celého světa do jednoho hlasu, který zní bez přestání.

Na listině 12 zemí, v nichž vznikne Centrum modlitby za mír, se tak octlo Polsko, přesněji Niepokalanów, založený sv. Maxmiliánem Maria Kolbem.

W listopadu r. 2017 sdružení „Regina della Pace” (Královna míru) se obrátilo na fr. Wiesława PYZIO OFMConv, představeného provincie Matky Boží Neposkvrněné řádu minoritů v Polsku s prosbou, aby v niepokalanowské bazilice vzniklo Světové centrum modlitby za mír. Prosbě bylo vyhověno. Niepokalanów se tak stane osmou „hvězdou” v koruně Marie. Inaugurace Světového centra v Niepokalanowě proběhne 1. září r.  2018.

Idea zřízení kaple v bazilice v Niepokalanowie, v níž by se konala věčná adorace Nejsvětější svátosti, byla již mnoho let touhou a současně velkou potřebou místní komunity minoritů, farního společenství a poutníků, kteří toto místo hojně navštěvují. Integrální součástí Světového centra míru bude tedy kaple věčné adorace Nejsvětější svátosti.

Okolnosti vzniku kaple, dosti zvláštní, nám objasňuje farář zdejší farnosti fr. Andrzej SĄSIADEK OFMConv. „Vybudování adorační kaple vyžadovalo přestavbu baziliky. Obrátil jsem se proto na náš klášterní archiv s prosbou o fotografie, které by dokumentovaly, jak byla dříve stavěna naše svatyně. Krom fotografií jsem také narazil na dopis sv. Maxmiliána Kolbeho, který ze své japonské misie r. 1934 psal, jak si představuje baziliku v Niepokalanowě a… oltář adorace Nejsvětější svátosti! (…) Byl jsem překvapen faktem, že náš projekt kaple se kryl s vizí sv. Maxmiliána!”

Ve vzpomenutém dopise O. Maxmilián píše: „Představuji si krásnou sochu Neposkvrněné na velkém oltáři a na jejím podkladě mezi rozloženýma rukama monstranci se stálým výstavem Nejsvětější svátosti. Bratři se střídají při adoraci. Kdo zavítá do kostela ´baziliky´, padá na kolena, adoruje a pohlíží do tváře Neposkvrněné, odchází a ona spolu s Pánem Ježíšem vyřídí jeho záležitost” (Nagasaki, 17.05.1934).

Dopis o. Maxmiliána z Japonska, kde vykresluje svou představu adorační kaple.

Oltář pro adoraci v kapli bude zhotoven ze zlata, stříbra a křišťálu. Ústředním bodem oltáře se stane postava Panny Marie v přirozené velikosti vyrobená ze stříbra s otevřenými dlaněmi v gestu pozvání. Eucharistický Kristus (monstrance) se bude nacházet pod srdcem Marie ve velké dvaceticentimetrové hostii, ukázané mezi rozevlátými šaty Neposkvrněné. Postavu Panny Marie bude obtáčet věnec z bílých lilií. Lilie se budou odrážet také v následných vrstvách křišťálu. Budou též zespodu prosvětlené a spolu se slunečními paprsky tak vytvoří kolem Panny Marie téměř  nehmotnou zář podobnou té, v jaké se Maria ukázala při zjeveních v Lurdech, v Guadalupe a ve Fatimě. Na jedné z vrstev křišťálu bude umístěno 12 broušených kamenů, symbolizujících 12 hvězd z apokalyptické vize sv. Jana, které se nacházejí též na zázračné medailce.

„Je to zvláštní, ale vypadá to tak, že naším projektem plníme přání sv. Maxmiliána Kolbeho z doby před zhruba 100 lety!” – dodává farář.

12 hvězd v Mariině koruně
Štítky: