Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko. Tobě svěřil Bůh celý řád milosrdenství. Já ... nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví, a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše a mého těla, i s celým mým životem, smrtí a věčností, cokoliv se Ti zalíbí....

 

Salve Regina

...

Vydáno:9.5.2012 Zobrazeno:4744

Čtvrthodinka před Nejsvětější svátostí

Ježíš hovoří: „Není nutné mnoho vědět, aby ses mi zalíbil – stačí, jestliže mne velmi miluješ. Mluv tedy se mnou jednoduše, jako bys hovořil se svým nejbližším přítelem.


Chceš mě za někoho o něco prosit?

Řekni mi jeho jméno a pak pověz, co bys chtěl, abych nyní pro něho učinil. Pros hodně, neváhej prosit....

 

Boží tajemství a náš rozum

Boží tajemství nesmějí být podřízena lidskému rozumu.
Ne proto, že by tato tajemství stála na slabých základech,
ale proto, poněvadž lidský rozum je není schopen obsáhnout.

Sv. Jan Zlatoústý...

 

Srdce Ježíšovo

Tebe velebí má víra, Tebe, mé jediné nejvyšší dobro,
ušlechtilá vinice, sladký hrozne, věčný proude života....

 

Bože, můj Bože!

Nic není ve světě krásnějšího než hovořit s Tebou!
Nic není ve světě úchvatnějšího než myslet na Tebe!
Nic není ve světě tak velké a nepochopitelné
jako Ty, Bože – Chlebe ve svatostánku!...

 

Pamatuj, láskyplná Panno Maria

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, * že nikdy nebylo slýcháno, * abys opustila toho, * kdo se utíkal pod tvou ochranu, ...

 

Svatá Panno Maria

Svatá Panno Maria, nenarodila se na světě tobě rovná mezi ženami, dcero a služebnice nejvyššího Krále, nebeského Otce, Matko našeho nejsvětějšího Pána Ježíše Krista, nevěsto Ducha Svatého: pros za nás se svatým archandělem Michaelem a všemi nebeskými zástupy i všemi svatými u svého nejsvětějšího milovaného Syna, našeho Pána a Mistra.

(Sv. František, Hodinky o utrpení Páně, antifona)

...

 

Novéna k Neposkvrněné Panně Marii

Úvodní modlitba

Maria, Přesvatá Panno, oslavujeme spolu s Tebou Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého a děkujeme za to, že Ti dal svobodu neomezenou dědičným hříchem. VroucněTěprosíme, přijmi naše prosby a přimlouvej se za nás u Boha. Amen.

Náměty ke krátkému rozjímání pro jednotlivé dny novény

 1. Neposkvrněná Panno, uctíváme Tvé neposkvrněné Početí. Učiň,abychom vzýváním Tvého jména zvítězili nad zlými sklony a žádostmi a stali se podobnými našemu Nebeskému Otci (srv. Mt 5, 48). Amen.

...

 

Dovol, abych Tě chválil

Dovol, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
Dovol, abych Tě chválil, jak nejlépe dovedu.
Dovol, abych pro Tebe a jen pro Tebe žil, pracoval, trpěl, zmařil se a zemřel....

 

Náš ideál

 Náš ideál Pročobjímají naše touhy celou zeměkouli? K čemu tíhneme? Jaký je náš ideál? Tyto a podobné myšlenky nepochybněvyvstanou v myslích dobré vůle. Otevřeněříkám,že se našemu ideálu nedá snadno rozumět, a ještětěžší je prozkoumat ho. Můžeme ho stále hlouběji a jasněji poznávat, ale nikdy nevy...

 
Biblický citát na dnešní den
Duch pravdy vás uvede do celé pravdy. (Jan 16,13)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200