Proti Bohu, proti církvi (III.)

Když Prof. Marian Zdziechowski, jenž zemřel v předvečer 2. svět. války, hovořil o komunismu, hovořil o něm jako o„chladné bestii“. Nacházel v něm – jak v ideologické, tak i v politické rovině – všechny příznaky „přímého působení sil zla“. V r. 1934 dokonce napsal, že „náboženství, jež nastoluje bolševismus, bude satanovým kultem, ztělesněným v krvavé postavě V. I. Lenina“.

 

Komunismus, Marx a satanismus

Polský učenec určitě nepřeháněl a jeho slova o sovětském komunismu není radno brát jako zdařilou metaforu, jíž by chtěl šokovat své čtenáře. Je třeba mít na paměti, že komunistická ideologie je víceméně založena na nepřátelství vůči náboženství, zejména pak vůči křesťanství. Více než patrná v něm byla vždy rovněž fascinace zlem. Opěvováním satanismu zahájil svou literární činnost Karel Marx, autor proletáři celého světa mnohokrát citovaného výroku o náboženství jakožto „opiu lidstva“. V básni „Rozpačitá modlitba“ píše mladý Marx mj. toto: „V neštěstích a osudových ranách,/ vyrval mi Bůh vše, co jsem měl./ Jeho světy všechny do jednoho/ zmizely pryč nenávratně./ A mně tak zbývá už jen jedno – pomsta.“ Nadevše výmluvným dokladem přilnutí k satanismu tohoto guru marxismu byla jeho poema „Oulanem“. Oulanem je přesmyčka jména Emanuel, tedy jména Spasitelova. Je to typická ukázka praxe satanistů – jejich převracení a pokřivování všeho křesťanského. Text poemy není ničím jiným než pozvánkou k účasti na satanistických rituálech: „Je to on, kdo taktovkou mi dává znamení./ A já tanec smrti tančím stále odvážněji.“...

Vydáno:6.6.2012 Zobrazeno:3088

Proti Bohu, proti církvi (II.)

Výbuch bojovného bezbožectví či dokonce satanismu šel bok po boku s trendy usilujícími o zesvětštění, které se více či méně dotkly dalších evropských zemí. Lze zde pozorovat i jakousi přímou úměrnost – čím pevněji byla katolická tradice – duchovní i kulturní – v dané zemi zakotvena, tím drsnější byly metody, jež se s ní chtěly vypořádat.

 

Proč je mrtvý papež tak nebezpečný?

Ideálním dokladem tvrzení z úvodu jsou italské země (Itálie jako celek až do r. 1870 neexistovala, Apeninský poloostrov byl rozdroben.). Hnacím motorem protikatolických proudů, jež vycházejí na povrch v 50. letech 19. stol., byl Piemont, v jehož čele stáli liberálové, kteří zavedli řadu proticírkevních zákonů, jimiž vypověděli řeholníky, konfiskovali církevní majetek, zavřeli před církví dveře státních škol a omezovali školy církevní. Snahy o sjednocení Itálie, započaté v 60. letech právě úsilím piemontských, doprovázelo šíření tohoto proticírkevního zákonodárství postupně po celém Apeninském poloostrově, přičemž samotný Řím byl v září r. 1870 anektován Piemontem.

Proti katolíkům (osobám zasvěceným i laikům) zaměřené represálie nevycházely toliko z lůna vládních orgánů Piemontu a posléze sjednocené Itálie, ale taktéž z lůna rozličných liberálních a vládě nakloněných protikatolických spolků....

Vydáno:6.6.2012 Zobrazeno:2872

Proti Bohu, proti církvi (I.)

Pro církevní otce nebyl ďábel jen „otcem lži“. Nazývali ho i „opicí Boží“ – podle jeho snahy přivlastnit si kult vzdávaný Bohu. Chtěl bych v tomto krátkém seriálu zmínit několik revolučních hnutí a antikatolických „kulturních bojů“.

 

Papeži, satan je stále mocnější

Během své homilie, proslovené v den Slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla, pronesl papež Pavel VI. i tato příznačná a otřásající slova: „Máme za to, že do církve pronikl nějakou trhlinou satanův dým. Vidíme pochybnost, nejistotu, relativismus, neklid, nespokojenost a pochyby. Chybí důvěra v Církev, namísto toho získává důvěru první jen trochu lepší světský ›prorok‹, který k lidem promlouvá ze stránek novin, popř. jako mluvčí nějakého společenského hnutí. To od něj se očekává, že lidem dodá nějaký recept na opravdový život. Lidé si přitom neuvědomují, že takový recept již vlastníme.“

Blah. Jan Pavel II. pak řekl ve své homilii z posledního dne roku 1993 proslovené v římském kostele sv. Ignáce z Loyoly: „Antikrist je mezi námi. Začátek nového roku nám otevírá daleké horizonty a jakkoliv se v nich zračí přeci jen nějaký záblesk světla, jsou temné a hrozivé. My ovšem nemůžeme zavírat oči před tím, co nás obklopuje. Musíme toho Zlého nazvat jeho pravým jménem. Nemůžeme nečinně přehlížet tomu, jak souběžně s kulturou lásky a života se světem šíří jiná civilizace, a sice civilizace smrti, která je nejvlastnějším dítětem ďáblovým a je jedním z projevů blížící se Apokalypsy.“

Byl-li kdo ohledně těchto dvou výroků skeptický, musel při sledování událostí ve dvou evropských metropolích v letech 2010 a 2011 změnit názor....

Vydáno:5.6.2012 Zobrazeno:3098
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200