(5) Neposkvrněná a její medailka
- Pastorační poselství

5. kapitola
Pastorační poselství

Zjevení v roce 1830 obsahují kromě věroučného poselství i praktické poučení pro křesťanský život. V této kapitole chceme na to poukázat konkrétnějí.

Úvodní zpěv z mešního formuláře ze svátku Zázračné medailky krásně hovoří: „A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Hospodinův zákon.“ (Ex 13,9), Ve zjeveních 19. a 20. století chtěla Panna Maria připomenout Pánův zákon, hlavně některá důležitá doporučení Církve. Dělá to zvláště prostřednictvím medailky.

První velké poučení zjevení v roce 1830 je celkem jistě výzva k modlitbě.

Historici, kteří porovnávali rozličná, Církví schválená zjevení od roku 1830, zdůrazňují, že v každém je výzva k modlitbě.

Ani se tomu nemůžeme divit, když si uvědomíme, jaké význačné místo má modlitba v životě Církve. Pavel VI. řekl: „První povinností Církve je učit a modlit se. Ona připomíná lidem povinnost se modlit. Probouzí v nich potřebnou přirozenou dispozici pro modlitbu. Učí je proč a jak je potřebné se modlit. Určuje modlitbu jako velký prostředek spásy a prohlašuje ji za hlavní cíl pravého náboženství.“ (Projev na všeobecné audienci 20.6.1966)

Výzva k modlitbě a její prvořadý význam v ekonomice spásy jsou zvláště jasné ve zjeveních na Rue du Bac.

To jsou jediná zjevení ze všech ostatních, které uznala Církev jako zjevení nadpřirozeného charakteru, která se odehrávala v kostele „v domě Božím“. Kromě prvního zjevení, další se odehrávaly právě tehdy, když ‘Společnost dcer křesťanské lásky’ rozjímala a modlila se.

I Panna Maria se modlila. Dělala to, co má být Její hlavní úlohou do konce časů: přimlouvala se u svého Syna.

Medailka, kterou nám dala , není žádný talisman či fetiš, který nosíme proto, abychom byli chráněni. Je výzvou k modlitbě.

A právě modlitbou se máme často obracet k Panně Marii s prosbou:

„Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme.“

Panna Maria nerozdává milosti podle zásluhy. Sestře Kateřině jasně řekla, že rozdává milosti těm, kteří o ně prosí. „Krása a jas paprsků, taková nádhera, je symbolem milostí, které rozdává všem, kdo o ně prosí.“ Abychom toto krásné poučení lépe pochopili, Panna Maria ho zopakovala v negativní formě. Zdůraznila, že mnohé milosti nemůže rozdávat proto, že o ně nikdo neprosí. „Drahokamy, které nevysílají žádné paprsky a nezáří, představují milosti, o které se zapomíná prosit.“

Medailku není možné oddělovat od modlitby. Naopak, medailka nás má povzbuzovat a připomínat, že musíme od Panny Marie prosit všechny milosti, které potřebujeme. Má oživovat naši víru, abychom se ještě více spojili s Bohem prostřednictvím Panny Marie, všemohoucí orodovnice u svého Božského Syna, abychom dosáhli jistěji milostí, potřebných ke správnému křesťanskému životu.

Jedna modlitba je Panně Marii zvlášť milá. Zdá se, že ji při zjevení Kateřině Labouré velmi doporučila. Je to modlitba růžence.

Otec Gasnier v citovaném díle „Zázračná medaile a královská hodnost Panny Marie“ na 18.-19. straně o tom píše:

„Znovu jsme byli jasně poučeni o vynikající modlitbě, kterou se máme obracet na Pannu Marii. Poučily nás o tom paprsky, sálající z drahokamů na prstenech, které zdobí ruce „Překrásné“ jako ruce Královny.“

Na každém prstě byly tři prsteny. Na každém drahokam přiměřené velikosti.

V té době se modlil růženec tak, že se prstýnky s deseti zrnky posunovaly mezi ukazovákem a palcem.

Panna Maria měla na každé ruce všech 15 desátků. Překrásným způsobem nás upozornila, že modlitba, kterou se máme k ní obracet, „Její modlitba“ je růženec. Prostřednictvím růžence proudí z jejích rukou milosti do našich duší.

Na předcházejících stránkách jsme se přesvědčili, že v pozdějších zjeveních Panna Maria toto poučení upřesnila a kladla na něj větší důraz. Ve Fatimě byla její výzva mimořádně slavnostní a naléhavá. Panna Maria považuje růženec za nejúčinnější lék i na současné choroby.

Po celá staletí totéž připomínala prostřednictvím papežů Církev. Lev XIII. uveřejnil dvanáct encyklik, aby připomenul katolickému světu, že je potřebné modlit se růženec. I Pius X., Pius XI., Pius XII., Jan XXIII. a konečně Pavel VI. Všichni tito papežové potvrzovali a rozšiřovali výzvu Panny Marie. Matka Církve a Církev mají jen jeden hlas.

Pavel VI. v encyklice o růženci z 15. září 1966 píše: „Druhý všeobecný vatikánský sněm doporučil všem dětem Církve tuto modlitbu důrazně, i když o růženci výslovně nemluvil: „Ať mají ve velké vážnosti mariánské pobožnosti a náboženské úkony, které v průběhu let doporučoval učitelský úřad Církve.“ (LG čl. 67)

Modleme se tedy růženec, pokud chceme obsáhnout hojnost milostí, které rozdává Panna Maria. Paprsky, znázorňující milosti, vycházely z desátků růžence, které měla Panna Maria na rukou. Modleme se ho však s náležitou zbožností. Cožpak některé drahokamy nezáří, protože se nedbale modlíme? Když sestru Kateřinu na smrtelné posteli prosili, aby řekla něco spolusestrám o Panně Marii, zašeptala: „Řekněte všem, aby se zbožně modlily růženec.“ Ona pochopila důležitost zbožné modlitby růžence.

Zdůrazníme ještě jednou poučení, které jasně vyniká ve zjevení v Rue du Bac. Panna Maria zdůrazňuje úctu k Eucharistii a přivádí k Eucharistii

Zjevila se v kapličce u oltáře u svatostánku. Při prvním a třetím zjevení.

Důrazně povzbuzovala Kateřinu, aby v těžkostech spojených s jejím posláním, přicházela k svatostánku. „Ukázala levou rukou na oltář a doporučila mi, abych s trápením přicházela před oltář a tam si vylévala srdce. Ujistila mě, že tam vždy dostanu potřebnou útěchu.“

Ve zkouškách, které zakrátko postihnou Paříž, mají u svatostánku hledat odvahu a důvěru: „Přijďte sem, k oltáři. Zde dostanou milosti všichni, kteří budou prosit s důvěrou a horlivě. Dostanou je velcí i malí.“

Jak jsme se už zmínili, při třetím zjevení nestála Panna Maria ve výšce obrazu svatého Josefa jako 27. listopadu, ale nad svatostánkem, kousek za ním. Svatostánek byl zaplavený paprsky, které vycházely z jejích rukou. To je velmi významné. Cožpak Ježíš v Eucharistii není nejvzácnější dar, který nám dala Panna Maria? Plnost milostí můžeme dosáhnout jen Eucharistií. To je hlavní a normální prostředek, jak dosáhnout milosti Boží. Eucharistie, ze které vyvěrají všechny ostatní svátosti je vynikajícím prostředkem k získání milostí. Ona je souhrnem všech milostí. Panna Maria nás k Ní vede.

Zjevení v Rue du Bac končí, jak začala: vedou k Eucharistii. Hlavním úkolem Panny Marie je přivádět nás k Pánu Ježíši.

Když nás Panna Maria přivádí k Eucharistii, dává nám poznat kněze, celou Církev, hierarchii, kult, jehož středem je Eucharistie. Připomíná nám o milostech, které Církev rozdává. Přijímáme je prostřednictvím naší Matky Církve. Na to nesmíme zapomínat, když o ně prosíme naši Matku, Pannu Marii.

Hle, několik poučení ze zjevení Panny Marie v roce 1830. Nevyčerpávají úplně bohatou symboliku medaile. Opravdu! Když nad písmenem M ukázala kříž, jistě nám chtěla říct, že náš život, tak jako Její, bude mít podíl na tajemství kříže. Když umístila vedle sebe dvě přesvatá srdce, chtěla v nás oživit úctu k Božskému Srdci a k svému Neposkvrněnému Srdci. Dvanácti hvězdami, v kterých komentátoři Apokalypsy vidí též náznak dvanácti apoštolů, nám chtěla připomenout povinnost apoštolátu, který zavazuje každého pokřtěného. To je možné, i když to není celkem zřejmé. Ale i tak medaile obsahuje mnoho pro nás tak vzácných poučení.

Vydáno:27.12.2011 Zobrazeno:2450
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)

Neposkvrněná a Její medailka

Svaté Kateřině Labouré, sestře ze shromáždění dcer křesťanské lásky, se v roce 1830 zjevila Panna Maria a pověřila ji, aby dala tisknout „zázračnou medailku“, podle vzoru, který ji ukázala.

Svatá Kateřina se narodila 2. května r. 1806 a zemřela 31. prosince r. 1876. Dne 28. května r. 1933 ji papež Pius XI. blahořečil a 27. července r. 1947 ji papež Pius XII. svatořečil a nazval ji „světice mlčení“.

Ve Francii vyšla brožurka pod názvem „L’IMMACULÉE ET SA MÉDAILLE“ od P. J. Eyler, CM, zachycující život sv. Kateřiny a vznik zázračné medailky. Podle slovenského překladu ji zde uveřeňujeme.

0. Úvod
1. Nositelka zjevení Katřina Labouré
2. Zjevení
3. Jaké úmysly měla Neposkvrněná
4. Věroučné poselství medailky
5. Pastorační poselství
6. Nosme Zázračnou medaili
7. Novéna k uctění Panny Marie Zázračné medaile

Vydáno:28.12.2011 Zobrazeno:38875
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200