Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa

Prof. biskup Stanislaw Wielgus

Emeritní biskup Prof. Stanislaw Wojciech Wielgus, bývalý ordinář Plocké diecéze v Polsku a bývalý rektor Katolické univerzity lublinské (KUL) (1989-1998), se v této přednášce obrací především ke kněžím jako k těm, kdo v každé době mají hlásat i žít křesťanské hodnoty. Dnešní doba, vyznačující se myšlenkovým a morálním relativismem a chaosem, je nám výzvou k hlubšímu uspořádání názorů a přístupů k aktuálním problémům a záležitostem rychle se měnícího světa.

Vydáno:29.11.2011 Zobrazeno:3959

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa - 1. díl

Drazí bratři kněží, jako lidé žijící již mnoho let zasvěceným životem, zaznamenávající všechny ty pozitivní i negativní jevy v duchovním vývoji současného člověka, můžeme v poslední době zvláště u mladé generace pozorovat poměrně značné změny a posuny v hodnotovém žebříčku. Mám zato, že příčin toho je povícero. Věda a technika postupují závratnou rychlostí kupředu, což nutně způsobuje citelné změny obrazu světa v mentalitě dnešního člověka. Kdysi měli lidé před sebou svět, který byl stabilní a pevný ve své trvalé stálosti, svět, jenž byl po dlouhá léta, ba i epochy, stále stejný, jehož obraz se nikdy neměnil....

Vydáno:2.5.2006 Zobrazeno:2096

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa - 2. díl

Politická korektnost

Celé toto Credo, jež je ve světě všeobecně hlásáno tzv. politickou korektností, má své kořeny v postmodernismu a bezprostředně pak i v americkém pragmatismu a sociologickém darwinismu.

Politická korektnost se zrodila v 60. letech minulého století v USA. Autorem tohoto termínu, mimochodem jazykově neadekvátního, je známý americký jazykovědec, antropolog a slavný obránce Indiánů Franz Boas. Původně se jednalo o oprávněný protest proti nespravedlnosti, jenže záhy Political correctness – Politická korektnost odvrhla přirozené právo, Desatero a rozum a proměnila se v demagogickou ideologii zběsile útočící všemi možnými způsoby na domnělé nepřátele svobody a rovnosti. Na prvním místě na katolickou církev....

Vydáno:1.7.2006 Zobrazeno:2142

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa - 3. díl

Proces sekularizace světa

Lidstvo zakusilo ve 20. století dva kruté a nestvůrné totalitní systémy násilně a krvavě potírající náboženství: komunismus a nacismus. Nyní před sebou bohužel máme další zrůdnou a bezbožnou totalitu, která je paradoxně nějaké ideje prosta. Všechny tyto totalitní systémy se napájejí z jednoho otráveného intelektuálního pramene, jímž je antikřesťanstvím posedlá osvícenská filozofie, která bytostně nenávidí náboženství a která důsledně usiluje o vytvoření tzv. státu ateistů.

Bohužel se však národy nedokážou ze své historie poučit, případně na prožité události velmi rychle zapomínají. Němci, kteří si po 2. svět. válce uvědomovali nepředstavitelná zvěrstva, k nimž vyprovokovali svým aktivním občanským životem podle hitlerovských zákonů, odloučených od Boha a Desatera, vsunuli do své Ústavy odvolání se na Boha, aby se do budoucna uchránili podobných excesů. Dnes už to však začínají zase bagatelizovat. Prosme Boha, aby si spolu s ostatními národy uvědomili staré historické pravidlo, že kdo snadno zapomíná na minulé zločiny, bude si je muset prožít znovu....

Vydáno:1.9.2006 Zobrazeno:1921

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa - 4. díl

Růst sekularizace a její vyhlídky

V období osvícenství a v následné éře vzepětí ateistických, redukcionistických poosvícenských proudů 19. a 20. století, jako byly marxismus, scientismus, pozitivismus, proudů, jež zavrhovaly zjevené náboženství ve jménu rozumu a vědy, hájili křesťanští apologetové víru argumentováním, že věda samotná nemůže lidstvu dát přesvědčivou odpověď na otázky stran okolního světa nebo člověka vůbec. Hlavně je bezradná v situaci, kdy má odpovědět na základní existenciální otázky typu: „Odkud jsem?“ „Proč jsem na světě?“ „Proč trpím?“ „Jaký je smysl mého života?“ „Proč je na světě zlo?“ atd.

Počínaje druhou půlí 20. století, ruku v ruce s rozčarováním, jaké lidstvu přinesly scientické myšlenkové proudy slibující mu prostřednictvím vědy a rozumu dát toužebně očekávaný všelék na všemožné zlo i odpověď na všechny ty věčně trýznivé otázky člověka týkající se podstaty jeho existence, přestal se sekularismus dneška o vědu opírat. Vytýká jí, že zavinila, ať už úmyslně nebo bezděčně, nepředstavitelné a bezprecedentní ohrožení celého lidského rodu, životního prostředí i celé lidské civilizace, a to vytvořením zbraní hromadného ničení a mnoha jiných vynálezů, jichž mohou teroristi, případně jiní lidé zlé vůle, využít ke své nekalé činnosti....

Vydáno:1.11.2006 Zobrazeno:1889

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa - 5. díl

O pluralismu

Před čtyřiceti lety si koncilní otcové položili otázku, jaký postoj má zaujmout církev vůči současnému pluralismu, vůči liberální demokracii a sekularizaci současných států. Koncilní otcové přijali současnou situaci bez výhrad. Ocenili totiž rozvoj společnosti směřující ke státnímu zřízení, jež je svobodné od totality, demokratické, pluralitní a charakteristické svou světonázorovou neutralitou, kde – což je pochopitelné – se musí ustanovit normy a zákony závazné pro všechny obyvatele prezentující různé světové názory, různá náboženská přesvědčení nebo morální zásady.

Takovéto pluralitní státní zřízení přijímá z nutnosti za normu smluveného kodexu jednání a chování občanů jakési etické minimum, s nímž souhlasí většina národa reprezentovaného demokraticky volenými poslanci....

Vydáno:1.1.2007 Zobrazeno:1935

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa - 6. díl

Způsoby obhajoby evangelijních hodnot

Současný, stále více se šířící postmodernistický pluralismus, zdánlivě přiznávající pravdu všem a zdánlivě usilující o dobro všech, je ve své podstatě nástrojem sloužícím k dechristianizaci národů, k nahrazení stále zuřivěji napadaného étosu judeokřesťanského étosem politické korektnosti. Toto je jeho neměnný prvek. Všecko jiné je subjektivní, individuální a relativní. Lidi uvízlé v jeho spárech nespojuje nic, co by mělo punc stálosti – ani víra, ani rozum, ani pravda, ani společné dobro, ani příroda, ani vlast. Vše je zpochybněno, vše je dovoleno.

Podobné myšlení není záležitostí čistě jen západního světa. Díky médiím a filmům, díky osobnostem pečlivě vybraným a vytvořeným vlivnými masmédii proniká i do myšlení Poláků. Poláků, k nimž jsme my, kněží, posláni, abychom jim hlásali neměnnou a vždy aktuální pravdu Kristovy radostné zvěsti, abychom tento národ pomohli morálně uchovat a posilovali jeho pravou víru....

Vydáno:1.3.2007 Zobrazeno:1763

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa - 7. díl

Výchova kněží

Teologie, kterou pěstujeme a jíž učíme bohoslovce v seminářích, musí být hluboce zakořeněna ve zjevení, v tradici církve, v nezkažené realistické filozofii a v reálné skutečnosti, v níž právě teď žijeme. Musí být citlivá na znamení doby. Nesmí se uzavírat sama v sobě, ale musí obsáhnout lidský život v celém jeho kontextu s celou jeho tvořivostí projevující se ve vědě, architektuře, hudbě, literatuře, médiích, psychologii a v dalších oblastech. Musí též vstupovat do společenského, politického i ekonomického života našich věřících. Musíme ji prezentovat srozumitelným jazykem jak pro člověka učeného, tak prostého, a hlavně musí být prostoupena hlubokou vírou, protože jinak se stává rouhavou imitací....

Vydáno:1.5.2007 Zobrazeno:1858
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)

Emeritní biskup Prof. Stanislaw Wojciech Wielgus, bývalý ordinář Plocké diecéze v Polsku a bývalý rektor Katolické univerzity lublinské (KUL) (1989-1998), se v této přednášce obrací především ke kněžím jako k těm, kdo v každé době mají hlásat i žít křesťanské hodnoty. Dnešní doba, vyznačující se myšlenkovým a morálním relativismem a chaosem, je nám výzvou k hlubšímu uspořádání názorů a přístupů k aktuálním problémům a záležitostem rychle se měnícího světa.

Seznam dílů

 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200