Novéna k Neposkvrněné Panně Marii

Úvodní modlitba

Maria, Přesvatá Panno, oslavujeme spolu s Tebou Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého a děkujeme za to, že Ti dal svobodu neomezenou dědičným hříchem. VroucněTěprosíme, přijmi naše prosby a přimlouvej se za nás u Boha. Amen.

Náměty ke krátkému rozjímání pro jednotlivé dny novény

 1. Neposkvrněná Panno, uctíváme Tvé neposkvrněné Početí. Učiň,abychom vzýváním Tvého jména zvítězili nad zlými sklony a žádostmi a stali se podobnými našemu Nebeskému Otci (srv. Mt 5, 48). Amen.

 1. Neposkvrněná Panno, Ty jsi pokornou služebnicí Pána, proto vypros nám svou přímluvou u Tvého Syna, aby pýcha nestravovala naše duše a Otcova láska přebývala v našich srdcích (srv. 1 Jan 2, 15-17). Amen.

 2. Neposkvrněná Panno, Tys odpustila všem, kteří zraňovali Srdce Tvého Syna i Tvé - uzdrav nás z nenávisti k bližním a naplňnás vlídností, abychom i navenek projevovali všem milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost (srv. Kol.3,12-14). Amen.

 3. Neposkvrněná Panno, Tvůj Syn učil:„Mějte se však na pozoru, aťvaše srdce není zatíženo omamnými opojeními a pozemskými starostmi“ (Lk 21, 34). Vypros nám milost, aby se střízlivost a mírnost staly vlastní českému národu. Amen.

 4. Neposkvrněná Panno, všechna slova Tvého Syna i slova o Něm vyřknutá uchovávalas ve svém srdci. On říkal:„Nesuďte a nebudete souzeni, neodsuzujte a nebudete odsouzeni“ (Lk 6,37). Uchraňnás, Matko, abychom nepomlouvali a nezraňovali srdce bližních. Amen.

 5. Neposkvrněná Panno, panenská nevinnost je Tvou zvláštní ozdobou. Učnás vážit si této ctnosti a chránit se každého hříchu nečistoty (srv. Mt 5, 27-30). Amen.

 6. Neposkvrněná Panno, vždy jsi věrněplnila Boží vůli a my tolikrát přestupujeme Boží přikázání. Naučnás, Matko, ctít vůli Tvého Syna, abychom Ho stále více milovali (srv. J 14, 15). Amen.

 7. Neposkvrněná Panno, Tvůj Syn řekl:„Vaše slova aťjsou ano, ano - ne, ne“ (Mt 5,37) - tedy prostá a upřímná. V nás je tolik neupřímnosti a přetvářky. Vypros nám milost prostoty a pravdy. Amen.

 8. Neposkvrněná Panno, Ty jsi arcidílo Nejsvětější Trojice. Boží láska nám dala Tebe. Děkujeme Bohu vděčným srdcem za tento obrovský dar a Tebe prosíme, naučnás, abychom v každém bližním viděli Tvého Syna (srv. Mt 25,40). Amen.

Závěrečná modlitba

Bože, Tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem Tvého Syna a pro jeho budoucí zásluhy jsi Ji užod počátku zahrnul svou milostí; na Její přímluvu pomáhej i nám, aťčistí dojdeme k Tobě.Prosíme o to skrze Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboťOn s Tebou v jednotěDucha Svatéhožije a kraluje na věky věků.Amen.

 
Biblický citát na dnešní den
Duch pravdy vás uvede do celé pravdy. (Jan 16,13)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200