Má Kristus právo vládnout nad světem?

Ze života francouzského krále sv. Ludvíka IX. se traduje tento příběh: Zbožný panovník cestoval se svou družinou hlubokým lesem, když náhle narazili na poustevnu. Starý poustevník jim vyšel vstříc - a když mu Ludvík řekl, že je králem Francie - on odpověděl: "Já jsem také král." Ludvík se ho otázal: "A kde máš to své království?" Stařec řekl: "Uvnitř ve svém srdci a všude, kamkoliv přijdu." Sv. Ludvík, udiven touto odpovědí, pokračoval v rozhovoru: "Můžeš mi to nějak blíže vysvětlit?" Poustevník se ujal slova: "V mém srdci kraluje Ježíš Kristus. On mne pověřil vládou nad ním, jsem tedy králem nad svým srdcem a nad svojí duší. Jenže on chce kralovat nejen tam, ale nad celým světem, všude. Proto kamkoli přijdu, tam v jeho jménu vládnu, tam jsem král. Ne vojskem, ale tím, že hlásám jeho učení a jeho lásku, aby všichni, kteří mne slyší, v něho uvěřili. Už rozumíš, jaký já jsem král?" Sv. Ludvík seskočil z koně, starce objal a řekl mu: "Děkuji ti, svatý muži, že jsi mne, krále, naučil, co znamená kralovat."

Dialog svatého panovníka s poustevníkem bezděčně vyvolává vzpomínku na jiný dialog: Ten, který vedl Spasitel s Pontským Pilátem. Ježíš odpovídá na Pilátovu otázku "Ty jsi židovský král?" konstatováním: "Mé království není z tohoto světa. Kdyby bylo mé království z tohoto světa, moji služebníci by bránili, abych nebyl vydán Židům...Já jsem se k tomu narodil, a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." (Jan 18, 33-8). Kristus v podstatě odpověděl stejně, jako onen poustevník. Jeho království spočívá v síle ducha, odddaného pravdě, nikoli v síle zbraně. Pilát nepochopil a posměšně se ptal: "Co je pravda?" Sv. Ludvík naopak plně pochopil.

Kristovo království nemá ani armádu, ani policii, a neuplatňuje represe. Přesto ale sv. Pavel píše o Ježíši: "On musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod své nohy..." (1 Kor 15, 25). Z toho tedy vyplývá jeho vladařský nárok nad politiky a státníky všech dob a generací, jak připomíná ve své encyklice "Quas Primas" r. 1925 papež Pius XI. Ne v tom smyslu, že by si svoji světovládu vynucoval vojensky, nýbrž morálně. On skrze své vyznavače neustále připomíná mocným tohoto světa pravdu desatera a evangelia. Tím se oni stávají jeho duchovním spoluvladaři, spoluzodpovědnými za jeho království, "králi" v jeho službách, jak krásně pochopil onen poustevník z výše uvedeného příběhu. Každý katolický křesťan je tak svým způsobem "král", spoluvladař v jeho království, když vydává pro Ježíše svědectví a hlásá, že spása je pouze v něm a v nikom jiném. Paradoxně je to ale království, v němž se trpí, protože svět evangelium nepřijímá. Jako první to zakusil už sv. Jan Křtitel, když připomenul králi Herodovi Antipovi: "Není ti dovoleno mít tuto ženu..." - a zaplatil svoji odvahu životem. A po něm stovky, tisíce, miliony a stamiliony mučedníků pro Krista, krvavých i nekrvavých. Někteří z nich šli na smrt se zvoláním "Ať žije Kristus Král!", jak tomu bylo v Mexiku v letech Callesovy zločinecké diktatury 20. let minulého století.

Dnešní podobu Kristova království lze spatřovat nejlépe ve formě zápasu za nenarozené děti a rodinné hodnoty. Kristus musí vládnout nad národy a státy tím, že ony budou respektovat věčný Boží zákon, jenž přikazuje nezabíjet lidskou bytost pod srdcem matky ani nemohoucí nemocnou osobu, neporušovat manželskou věrnost, a vychovávat mladé lidi k cudnosti a úctě vůči monogamní rodině a jejím hodnotám. Katolický křesťan bude proto vytrvale bojovat za legislativní zákaz potratů a eutanázie, za státní upřednostnění rodiny tvořené monogamním párem muže a ženy a jejich dětmi s vyloučením jakýchkoliv náhražek ve formě homosexuálních, polygamních či promiskuitních svazků a za odstranění nemravné tzv. sexuální výchovy ze škol. Tady všude musí Kristus kralovat, nejen v srdcích, ale i v zákonodárství jednotlivých zemí, na veřejnosti!

Radomír Malý

Vydáno:18.11.2014 Zobrazeno:816
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200