Poselství Fatimy a Rusko

Prof. Roberto de Mattei, Evropská univerzita v Římě

 

Jakkoli nás od 13. 5. 1917 dělí již 95 let, je fatimské poselství závazné i pro 21. století. Poselství Panny Marie předané třem malým pasáčkům – Lucii, Hyacintě a Františkovi – se skládá, jak všichni jistě dobře vědí, ze tří různých, přesto však navzájem souvisejících částí. Ta první se vztahuje ke spáse duší. Vyznačuje se vpravdě otřásající vizí pekla, místa, kde končí duše hříšníků, kteří nelitují svých hříchů a nechtějí se za ně kát. Druhá část pak hovoří o rozšíření trestů na ty národy, které nezachovávají věrnost Božím zákonům. A třetí, jež byla zveřejněna v červnu r. 2000, hovoří o pronásledování církve, přičemž vykresluje scény vražděných biskupů, řeholníků a řeholnic, laiků, ba i samotného papeže jejich nepřáteli. Diskuse, jež jsou v posledních letech vedeny o třetím fatimském tajemství, tak trochu oslabily sílu prorockých slov obsaženou ve dvou stěžejních výpovědích: „Rusko rozšíří po světě svou bludnou ideologii“ a „Nakonec mé Neposkvrněné srdce zvítězí“.

13. července 1917, kdy Matka Boží toto trojici fatimských dětí oznámila, bolševici ještě zdaleka v Rusku nevládli. Stalo se tak až za několik měsíců po Říjnové revoluci, která nebyla událostí jen historickou, ale byla rovněž souhrnem nespočtu ideologických bludů. To, co je pro klasické myšlení charakteristické a co je později vycizelováno takřka k dokonalosti v křesťanské filozofii, je dávání přednosti kontemplaci před činem. Ve svém druhém komentáři k Feuerbachovi však hájí K. Marx tezi, že člověk musí v praxi ozkoušet, je-li jeho vize správná. A v jedenácté už tvrdí, že úkolem filozofa není svět interpretovat, nýbrž ho měnit. Na místo filozofa tu pak staví revolucionáře. Ten má podle něj v praxi dokazovat potencionál a úspěšnost svých myšlenek. Podle tohoto uvažování byl Lenin filozofem – revolucionářem, který v roce 1917 uvedl do praxe teorii komunismu. Rusko se stalo semeništěm chyb, jež neměly kořeny v samotném ruském národě, ale v ideologické pomýlenosti stoupenců marxisticko-leninské ideologie, kteří si dali za cíl přesvědčit celý svět o nutnosti popření veškerých známých pravd a roztříštění všech možných zásad. „Je to poprvé v dějinách, co jsme svědky chladnokrevně plánovaného a precizně připraveného boje člověka proti všemu, co je Boží,“ psal 19. 3. 1937 ve své encyklice Divini Redemptoris (2, 1-4) papež Pius XI. V 19. stol. se komunismu nerovnalo zhola nic, a to ani co do délky trvání či teritoriálního rozsahu, ani co do míry nenávisti, kterou tento režim vyvolal. Všechno násilí a všechna neštěstí 20. století, počítaje v to i národní socialismus, mají více či méně svůj původ v marxismu-leninismu. Od Stalina, přes Chruščova, Brežněva až po Gorbačova se zhoubná komunistická ideologie rozlévala do světa jak rozžhavená láva. Rozpad SSSR neznamenal konec tomuto šíření, ba naopak – došlo k další expanzi těchto bludných idejí. Západ je stále víc infikován evolucionismem, pragmatismem a hédonismem, jež jsou neoddělitelné od komunistické doktríny. „Diktaturu proletariátu“ nahradila „diktatura relativismu“, která pochází ze stejného základu, jímž je materialistický dialektismus. Mimo to bývalí komunističtí pohlaváři mají stále ve svých rukou faktickou moc v Rusku, jakož i v dalších zemích bývalé Východní Evropy. Nadto pak doslova celé národy v zemích, jakými jsou Čína či Kuba, dodnes trpí pod nadvládou rudé zvůle. Antikomunismus ve své podstatě přestal existovat, jelikož, jak předeslal ve své encyklice Pius XI., „jen nemnohým se podařilo poznat pravou tvář komunismu“.

Rozšíření komunistických bludů je podle Mariiných slov z Fatimy trestem za hříchy lidstva. Pro to, aby byl tento trest odvrácen, si Nejsvětější Panna vymínila dvě podmínky – zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému srdci a přistoupení k svatému přijímání v první soboty v měsíci. Papež Jan Pavel II. připisoval Panně Marii Fatimské zásluhy za svou záchranu při atentátu v roce 1981. Svatý otec dvakrát – 13. 5. 1982 a 25. 3. 1984 – spolu se všemi biskupy světa (jak o to Matka Boží žádala), zasvětil celý svět jejímu Neposkvrněnému srdci, aniž by přitom však výslovně zmínil Rusko. Není pochyb o tom, že výsledkem těchto dvou aktů bylo to, co nastalo o pár let později – pád Berlínské zdi a rozpad SSSR. Zároveň však je jisté i to, že komunismus je stále při síle a že obrácení lidstva jako takového a speciálně pak Ruska se zdá v nedohlednu. Můžeme tvrdit, že fatimské poselství se již vyplnilo a že strašlivé události předpověděné Matkou Boží v roce 1917 jsou již za námi?

Fatimské poselství se vyplní teprve tehdy, když lidstvo přestane sloužit všem těm nynějším bůžkům a odvrátí se od nich, aby v plnosti přijalo přirozený a křesťanský řád, dříve tak napadaný a odmítaný socialistickým relativismem a komunismem. Bezpochyby k tomu dojde, vždyť nás o tom ubezpečila sama Panna Maria, říkajíc nám tato slova plná útěšlivé naděje: „Nakonec mé Neposkvrněné srdce zvítězí.“

z Nasz Dziennik 12-13.5.2012 přeložil Libor Rösner

První návštěva Svatého otce ve Fatimě (Pavel VI.)

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:1685
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200